POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

1.Literatura polskojęzyczna

Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno motoryczna: teoria – diagnoza – terapia. CMPP-P. Warszawa 1997.

Borkowska M., Uwarunkowania Rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Warszawa 1999.

Cermak S.,Rozumiejąc integrację sensoryczną. Znaczące kategorie integracji sensorycznej i związane z nimi rozważania. Biuletyn SI Nr 1, 2003.

Frick S.M.; Lawton-Shirley N., Trening integracji słuchowej z perspektywy integracji sensorycznej. Biuletyn SI Nr 3, 2002.

Górska T., Grabowska A. Zagrodzka J., Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa 1997.

Grabowska A., Budohowska W., Procesy Percepcji. PWN, Warszawa 1995.

Grzybowska E., Metoda integracji sensorycznej (SI) w: Rewalidacja 2 (6) 1999.

Grzybowska E., Przegląd informacji o tzw. Treningach Integracji słuchowej. Biuletyn SI Nr 3, 2002.

Kałużna A., Problemy integracji czynności zmysłowych. Wspólna Troska Nr 2-3, 1993.

Kędzia A., Budowa i funkcja układu nerwowego. w: Neurokinezjologiczna Diagnostyka i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego. pod red. Ludwiki Sadowskiej. Wydawnictwo AWF, Wrocław, 2001.

Matyja M., Domagalska M., Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela Bobathów. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.

Maas V. F., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do Teorii Integracji Sensorycznej. WSiP, Warszawa 1998.

Przyrowski Z., Dysfunkcje integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego. W: Dziecko niepełnosprawne ruchowo (red. Mazanek E.). WSiP, Warszawa 1998.

Przyrowski Z., Schemat ciała . Neurofizjologia - Rozwój - Terapia. Biuletyn SI. Nr 2, 2001.

Przyrowski Z., System dotykowy cz. I. Biuletyn SI Nr 1, 2001.

Przyrowski Z., System dotykowy cz. II. Biuletyn SI Nr 2, 2001.

Przyrowski Z., Model Procesów Integracji Sensorycznej Winnie Duun. Biuletyn SI Nr 2, 2002.

Przyrowski Z., Wpływ noszenia obciążonej kamizelki na zachowanie dzieci z ADHD i PDD. Biuletyn SI Nr 3, 2002.

Przyrowski Z., Podstawy Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej. w: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod red. prof. Czesława Szmigla. Wydawnictwo AWF, Kraków 2001.

Przyrowski Z., Dysfunkcje Modulacji Sensorycznej (Sensory Modulation Disorder) cz. I. Biuletyn SI Nr 3, 2002.

Przyrowski Z., Dysfunkcje Modulacji Sensorycznej (Sensory Modulation Disorder) cz. II. Biuletyn SI Nr 1, 2003.

Przyrowski Z., Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii. EMPIS, Warszawa 2012

Sadowska L., Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i patofizjologiczne. w: Neurokinezjologiczna Diagnostyka i Terapia Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego (red. Ludwiki Sadowskiej). Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001.

28.01.2014 00:01:44

2.Literarura angielskojęzyczna

1. Arnwine, B., Starting Sensory Integration Therapy: Fun Activities That Won't  Destroy Your Home or Classroom. Texsas: Future Horizosns 2005.

2. Ayres J. A., Sensory integration and Child. Western Psychological Services, Los Angeles 1991.

3. Ayres J. A., Sensory Integration and Learning Disorders .Western Psychological Services, Los Angeles 1974.

4. Dunn, W., Living Sensationally: Understanding Your Senses. London: Jessica Kingsley Publishers 2008.

5. Cermark S. A., Making Sense of Sensory Integration. Belle Curve Records, Inc. Boulder Colorado.cccasas 1999.

6. Fisher G. A., Murray E. A., Bundy A. C., Sensory Integration Theory and Practice. F.A. Davis Company, Philadelphia 1991.

7. Kranowitz C. S., The Out-of-Sync Child . Recognizing and Coping with Sensoty Integration Dysfunction. The Berkley Publishing Group, New York 1998.

8. Koomar, J., Kranowitz, C., Szklut E, Answers to Questions Teachers Ask about Sensory Integration: Forms, Checklists, and Practical Tools for   Teachers and Parents. Texsas: Future Horizosns  2007.

9. Kranowitz, C., The Out-Of-Sync Child: Recognizing and Coping With Sensory Processing Disorder. New York: Perigee  2005.

10. Miller, L., Sensational kids. New York: Perigee Book 2006.

11. Ottenbacher K. J.; Short M. A., Vestibular Processing Dysfunction in Children. The Haworth Press. New York, London 1985.

12. Schalock, R. (red.), Intellectual disability. Definition, classification and systems supports. Washington DC: American Association on Intellectual Disabilities 2010.

17.03.2014 18:21:42