POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - SI

Regulamin szkoleń I i II stopnia

 1. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI od 2000 roku organizuje szkolenia I i II stopnia nadające uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej oraz kursy doskonalące III stopnia.

Zgłoszenie na szkolenia

 1. Zgłoszenie na wybrane szkolenie następuje wyłącznie przez:
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego (dotyczy wszystkich osób i wszystkich szkoleń I, II i III stopnia)
  • przesłaniu drogą elektroniczną dokumentu lub zaświadczenia o posiadanym wykształceniu (dotyczy szkoleń I i II stopnia),
  • dokonaniu wpłaty zgłoszeniowej w odpowiedniej wysokości (dotyczy szkoleń I i II stopnia). Data wpłaty jest datą rejestracji karty zgłoszeniowej.

Opłata rejestracyjna

 1. W przypadku szkoleń I i II stopnia obowiązuje opłata rejestracyjna.

Opłata rejestracyjna za kurs I i II stopnia wynosi:

  • 50zł – szkolenie I stopnia (należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja opłata rejestracyjna – I st.).
  • 100zł – szkolenie II stopnia (należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja opłata rejestracyjna – II st.).

Opłaty rejestracyjne nie podlegają zwrotowi.

 1. W przypadku szkoleń III stopnia nie ma opłaty rejestracyjnej. Opłaty za szkolenia III stopnia są zróżnicowane i zależne od czasu trwania kursu.

Nr konta dla wpłat na szkolenia I i II stopnia:
Bank PEKAO SA
76 1240 1095 1111 0010 0819 6065

Opłaty za szkolenia

 1. Opłaty za szkolenia:

  Opłaty za szkolenia planowane od 1 stycznia 2017 r. wynoszą:
  - szkolenie I stopnia – 1 500 zł
  (należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja dopłata I st.),
  - szkolenie II stopnia - 3 600 zł
  (należy wypełnić formularz rejestracyjny: opcja dopłata – II st.).

Dokonując dopłat do szkoleń I i II stopnia należy odjąć opłatę rejestracyjną.

 1. Opłata za szkolenie powinna być wniesiona najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Brak opłaty w w/w terminie skutkuje usunięciem z listy.

Kryteria przyjęć na szkolenia

 1. Do szkolenia I stopnia może przystąpić:
  • absolwent studiów licencjackich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna (z wyłączeniem pedagogiki resocjalizacyjnej), logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym.
 1. Do szkolenia II stopnia może przystąpić:
  • absolwent studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym, który ukończył kurs integracji sensorycznej I stopnia. Kandydat musi wykazać się minimum 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi 

W przypadku niestandardowych kierunków studiów, ostateczną decyzję podejmuje Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją osoby ubiegającej się.

 1. Do szkolenia III stopnia może przystąpić każdy specjalista, za wyjątkiem szkoleń adresowanych wyłącznie do certyfikowanych terapeutów integracji sensorycznej. Program i szczegóły dotyczące charakteru szkoleń znajdują się w zakładce SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Warunkiem otrzymania zaświadczenia (I stopień kursu) jest 100% frekwencja przez cały czas trwania szkolenia. Opuszczenie zajęć bez ustalenia z organizatorem i wykładowcą skutkuje niewydaniem zaświadczenia i koniecznością odrobienia opuszczonych dni lub godzin.
 2. Warunkiem otrzymania certyfikatu (II stopień) jest 100% frekwencja oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Warunkiem otrzymania certyfikatu (II stopień) jest 100% frekwencja oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po dokonaniu wpłaty, zastosowane zostaną poniższe warunki.

Rezygnacja w terminie:

  • do 30 dni przed szkoleniem zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych,
  • do 20 dni przed szkoleniem zwrot 60% wpłaconej kwoty,
  • do 7 dni przed szkoleniem zwrot 30% wpłaconej kwoty,
  • do 6 dni i mniej zwrot 15% wpłaconej kwoty.

W sytuacji nie powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, wniesiona opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd zgodnie z regulaminem prowadzenia takiego postępowania.

Organizator szkoleń

 1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zarządu za sprawy organizacyjne związane ze szkoleniami I i II stopnia jest p. Urszula Suchecka urszula.suchecka@gmail.com
  dyżur telefoniczny: wtorek godz. 20.00 – 21.00, numer tel. 507 115 579

Informacje organizacyjne dla uczestników szkoleń

 1. Na terenie siedziby PSTIS obowiązuje zmiana obuwia. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.
 2. Informujemy, że siedziba Stowarzyszenia w dniach szkoleniowych otwarta jest trzydzieści minut przed rozpoczęciem szkolenia oraz trzydzieści minut po zakończeniu szkolenia.

04.02.2018 00:07:34