POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

STATUT Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1

Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej - SI”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, mającym na celu propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej według Jane Ayres.

 

Art. 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.).

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


Art. 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa .

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i profilu działania. 

Art. 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji. 

Art. 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także członków Stowarzyszenia.


Art. 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów, które dają uprawnienia do stosowania konkretnych metod terapii;

2) prowadzenie wykładów i prezentacji dla osób zainteresowanych problematyką integracji sensorycznej;

3) udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dotyczących integracji sensorycznej;

4) działalność wydawniczą;

5) utworzenie Centrum Badawczo - Terapeutycznego Integracji Sensorycznej;

6) dbałość o poziom merytorycznego przygotowania osób szkolonych do prowadzenia terapii, poprzez ujednolicenie form szkoleniowych oraz obowiązującej dokumentacji.Rozdział 2

CZŁONKOSTWO

Art. 9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) honorowych;

3) wspierających;

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec mieszkający w Polsce lub za granicą, będący absolwentem studiów magisterskich, który uzyskał uprawnienia do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia może być nadane osobie fizycznej, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu ;

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia.


Art. 10

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, honorowych i wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowanej zwykłą większością głosów.

2. Uchwała o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, honorowych i wspierających wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa podpisaną deklarację członkowską, wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

4. Kandydat na członka wspierającego Stowarzyszenia składa podpisaną deklarację członkowską. Członek wspierający Stowarzyszenia nie ma obowiązku płacenia składki członkowskiej.

5. Członek honorowy Stowarzyszenia nie ma obowiązku płacenia składki ani składania deklaracji członkowskiej. .


Art. 11

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje:

1) na skutek dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

2) na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu naruszenia Statutu, w tym za zaleganie ze składką członkowską przez okres 1 roku lub naruszenia zasad etyki zawodowej;

3) z mocy prawa na skutek utraty praw publicznych.

2. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z datą podjęcia uchwały przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.


Art. 12

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1) uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia;

2) czynnego i biernego prawa wyborczego;

3) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków;

4) uczestnictwa w komisjach problemowych;

5) uczestnictwa we wszelkich pracach i wydarzeniach Stowarzyszenia

6) korzystania z materiałów rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie;

7) organizowania różnych form działalności statutowej Stowarzyszenia;

8) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:

1) uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia;

2) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym;

3)uczestniczenia we wszelkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4) korzystania z materiałów rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie;


Art. 13

Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

1) czynny udział w pracach Stowarzyszenia;

2) postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

3) postępowanie zgodnie ze Statutem i regulaminami Stowarzyszenia oraz kodeksem etycznym terapeuty SI;

4) dbałość o dobre imię i majątek Stowarzyszenia;

5) opłacanie składek członkowskich do końca lutego każdego roku.


Rozdział 3

WŁADZE

Art. 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Sąd Koleżeński.


Rozdział 4

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Art. 15

1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i raportów finansowych Zarządu, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

4) ustalanie liczebności składu Zarządu Stowarzyszenia na kolejne kadencje;

5) wybór i odwołanie członków Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

6) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

7) uchwalanie zmian Statutu;

8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

11) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

12) (uchylony);

13) (uchylony);

14) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych na piśmie przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia;

15) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania, łączenia lub podziału Stowarzyszenia;

16) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Stowarzyszenia.Art. 16

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku w terminie do 30 czerwca, powiadamiając wszystkich członków co najmniej 14 dni przez terminem Zebrania o jego dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad. Powiadomienia wysyłane są  listami poleconymi lub pocztą elektroniczną , pod warunkiem  wyrażenia  na tę formę powiadamiania,  pisemnej zgody przez członka Stowarzyszenia przy wypełnianiu bądź aktualizacji deklaracji członkowskiej.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, podjęty zwykłą większością głosów, a także na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąca od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub złożenia żądania członków Stowarzyszenia.

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia o piętnaście minut później, Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Każdemu członkowi zwyczajnemu i honorowemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

5. Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych, z wyjątkiem spraw wymienionych w ustępie 7, przy czym głosowanie w sprawie wyborów członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się przy nieograniczonej liczbie kandydatów i ma charakter tajny.

7. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego, a także rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.


Rozdział 5

ZARZĄD

Art. 17

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z  Prezesa oraz 4 lub 6 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków w dwóch oddzielnych głosowaniach.

1a. Prezes Stowarzyszenia niezwłocznie po wyborze zwołuje pierwsze zebranie w celu ukonstytuowania się składu Zarządu tj. wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub jego śmierci, Zarząd ma prawo dokooptować, spośród członków Stowarzyszenia, na okres do końca kadencji, nie więcej niż dwie osoby, do składu zarządu.

5. W przypadku konieczności zmiany większej liczby niż dwóch członków Zarządu wybranych przez Walne zebranie Członków w ciągu jednej kadencji Zarządu, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w celu wybrania nowego Zarządu.
Art. 18

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż dwa razy do roku.

2. Każdy członek Zarządu powinien być zawiadomiony o terminie posiedzenia na piśmie.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregokolwiek członka Zarządu, w terminie 14 dniowym od daty zgłoszenia żądania.

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.Art. 19

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2. W szczególności Zarząd:

1) czuwa nad prawidłową realizacją Statutu Stowarzyszenia;

2) realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków;

3) zarządza majątkiem Stowarzyszenia;

4) zwołuje Walne Zebrania Członków i przygotowuje porządek obrad oraz projekty uchwał;

5) przedstawia corocznie Walnemu Zebraniu Członków, w terminie do 30 czerwca, pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z raportem finansowym;

6) podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków;

7) prowadzi rejestr Kół Terenowych;

8) niezwłocznie decyduje o opublikowaniu tekstu jednolitego Statutu w przypadku jego zmiany;

9) podejmuje uchwały w sprawie nadania godności członka Stowarzyszenia.


Art. 20

1. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu, działający łącznie ze Skarbnikiem Zarządu.

2. Zarząd może upoważnić członków Stowarzyszenia i pracowników do podejmowania zobowiązań i innych czynności w imieniu Stowarzyszenia w sprawach bieżącej administracji.


Rozdział 6

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 21

1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, który kieruje pracą Komisji, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia, ani też osoba pozostająca z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnie za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Kadencja komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

6. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w każdym czasie.

7. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej lub jego śmierci, Komisja rewizyjna ma prawo dokooptować do składu Komisji Rewizyjnej, spośród członków Stowarzyszenia, na okres do końca kadencji, nie więcej niż jedną osobę.

8. W przypadku konieczności zmiany większej liczby członków Komisji Rewizyjnej wybranych przez Walne Zebranie Członków w ciągu jednej kadencji Komisji rewizyjnej, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w celu wybrania nowej Komisji Rewizyjnej.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia.Art. 22

1. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, bądź na wniosek każdego z pozostałych jej członków.

2. Każdy członek Komisji Rewizyjnej powinien być zawiadomiony o terminie posiedzenia na piśmie.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”.


Art. 23

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd oraz komisje problemowe, o których mowa w artykule 12 ustęp 1 pkt 4 Statutu.

2. W szczególności Komisja Rewizyjna bada okresowe sprawozdania oraz raporty finansowe Zarządu, a następnie przekazuje swoje stanowisko Walnemu Zebraniu Członków przed podjęciem uchwał w tych sprawach.


Art. 24

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów Stowarzyszenia dotyczących gospodarki majątkiem i finansów Stowarzyszenia.


Rozdział 7

SĄD KOLEŻEŃSKI


Art. 25

1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

3. Członkami Sądu Koleżeńskiego nie mogą być osoby pełniące funkcje w innych władzach Stowarzyszenia, ani też osoby pozostające z członkami innych władz Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak również osoby skazane prawomocnie za przestępstwo.

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie pobierają z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia.

5. W przypadku rezygnacji członka Sądu Koleżeńskiego lub jego śmierci, Sąd Koleżeński ma prawo dokooptować do składu Sądu Koleżeńskiego, spośród członków Stowarzyszenia, na okres do końca kadencji, nie więcej niż jedną osobę.

6. W przypadku konieczności zmiany większej liczby członków Sądu koleżeńskiego wybranych przez Walne Zebranie Członków w ciągu jednej kadencji Sądu Koleżeńskiego, zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w celu wybrania nowego Sądu Koleżeńskiego.

7. Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.Art. 26

1. Sąd Koleżeński rozpatruje spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz przypadki łamania Statutu bądź zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym.

3. Sąd Koleżeński prowadzi postępowanie przy uwzględnieniu podstawowych zasad kodeksu postępowania karnego.

4. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia.

5. Sąd Koleżeński, stwierdzając winę członka Stowarzyszenia, może orzec kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od roku do lat trzech;

4) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia wraz z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.

6. Zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w terminie 30-dniowym od dnia otrzymania orzeczenia Sądu.Rozdział 8

KOŁA TERENOWE STOWARZYSZENIA

Art. 27

1. Członkowie Stowarzyszenia mogą tworzyć Koła Terenowe.

2. Koła Terenowe nie mają osobowości prawnej.

3. Na wniosek złożony przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwał: zatwierdza lub odrzuca wniosek o powołanie Koła terenowego oraz podejmuje decyzje o rozwiązaniu Koła terenowego.

3a. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Koła Terenowego członkowie tego Koła wybierają zwykłą większością głosów przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Koła Terenowego

4. Do kompetencji Zebrania Członków Koła Terenowego należy:

1)   wybór Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Koła Terenowego;

2) propagowanie wiedzy o integracji sensorycznej;

3) dyskusje lokalne;

4) organizacja szkoleń, wykładów otwartych i spotkań w ramach Stowarzyszenia;

5) realizowanie inicjatyw proponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w ramach działań statutowych i organizacyjnych;

6) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Koła Terenowego.

5. Władzami Koła Terenowego są:

1) Zebranie Członków Koła,

2) Zarząd Koła.

6. Zebrania Członków Koła Terenowego zwołuje, w miarę potrzeb Przewodniczący Koła Terenowego z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 10% liczby członków Koła terenowego, w sposób ustalony przez członków Koła.

7. Koszty związane z działalnością Kół Terenowych ponoszą członkowie danego Koła Terenowego, przy czym Przewodniczący Koła Terenowego może zwrócić się do Zarządu Stowarzyszenia o dofinansowanie projektów inicjatyw proponowanych przez Zarząd Koła Terenowego.

8. Kadencja Zarządu Koła terenowego trwa 2 lata.

9. Władze Koła terenowego zobowiązane są do aktualizowania listy członków Koła Terenowego i przekazywania jej Zarządowi Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności koła nie później, niż 10 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

10. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Koła Terenowego w toku kadencji wyboru uzupełniającego dokonuje Zebranie Członków w drodze uchwały.

11. Wykaz Kół Terenowych prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.Rozdział 9

MAJĄTEK

Art. 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, subwencji, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności społecznej. 

Art. 29

1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, jest zabronione.

2. Przekazywanie, bądź wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w tym bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych jest zabronione.

3. Zakup na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie jest zabronione.Rozdział 10

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Art. 30

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami prawa, w zakresie:

1) prowadzenie kursów i szkoleń dotyczących metody integracji sensorycznej;

2) organizowanie targów, wystaw, kongresów, konferencji na temat metody integracji sensorycznej;

3) wydawanie książek, czasopism i pozostałych periodyków, prowadzenie działalności wydawniczej innej oraz wydawanie i dystrybucja filmów, nagrań video i programów telewizyjnych na temat metody integracji sensorycznej;

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

2. Dochód z działalności gospodarczej i z działalności pożytku publicznego może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.


Rozdział 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 31

Podejmując uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określi przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia oraz wyznaczy likwidatorów spraw Stowarzyszenia. 

Art. 32

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), a także - w przypadku  uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego – przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).


02.03.2021 11:14:21