POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Wybory nowego Sądu Koleżeńskiego

ZARZĄD 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI
z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 3 lokal 7B na podst. art. 16 ust.1 oraz art. 25 ust. 6 Statutu PSTIS SI
zwołuje
Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 18 września 2021 roku
I termin godz. 9.00
II termin godz. 9.15
celem
wyboru nowego Sądu Koleżeńskiego 

Zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie online zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy o stowarzyszeniach wymaga uzyskania pisemnej zgody Członków na udział w Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W związku z powyższym prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie do dnia 12.09.2021 r. na adres walne@pstis.pl wypełnionej zgody*, której wzór znajduje się do pobrania poniżej. 
Osoby, które nie prześlą zgód w wyżej wskazanym terminie, będą mogły uczestniczyć w Walnym Zebraniu bez możliwości głosowania.


*Zgodę można przysłać jako załącznik – skan, zdjęcie lub pdf z podpisem odręcznym. Jeżeli odesłanie oświadczenia w formie skanu jest niemożliwe, wówczas uprzejmie prosimy o przesłanie zgody w treści wiadomości e-mail z adresu podanego w Deklaracji członkowskiej.

Porządek Walnego Zebrania 18.09.2021

  1. Otwarcie walnego zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego
  3. Wybór protokolanta
  4. Zgłoszenie kandydatów do Sądu koleżeńskiego
  5. Głosowanie i wybór członków Sądu koleżeńskiego
  6. Przedstawienie treści odwołań od orzeczenia Sądu koleżeńskiego
  7. Głosowanie nad utrzymaniem/uchyleniem orzeczeń Sądu koleżeńskiego
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie walnego zgromadzenia

ed.: 09.09.2021 10:34:29

utworzony.: 30-08-2021

Szkolenie III stopnia prof. Krystyny Rymarczyk

Okres wakacyjny wciąż trwa, a my już planujemy dla Państwa cykl warsztatów i szkoleń III stopnia. Zapraszamy Państwa na pierwsze ze szkoleń III stopnia:

MÓZGOWE PODŁOŻE ROZWOJU DZIECKA

Rejestracja

Szkolenie poprowadzi, znana już Państwu, prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Rymarczyk, dr hab. n. społecznych, dr n. biologicznych, neuropsycholog

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z najnowszą wiedzą z zakresu organizacji funkcji i struktury mózgu dziecka, pozyskaną w oparciu o metody obrazowania mózgu.

Podczas kursu omówiona zostanie budowa i funkcja poszczególnych struktur mózgu, w tym tych istotnych w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej.

Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze procesy rozwojowe, tj. proces synaptogenezy, mielinizacji włókien aksonalnych oraz eliminacji połączeń synaptycznych. Obraz uzupełnią informacje na temat plastyczności mózgu małego dziecka oraz znaczenia aktywności poznawczej i fizycznej w rozwoju dziecka.

Podczas szkolenia omówione zostanie także mózgowego podłoże wybranych zaburzeń neurorozwojowych.

Formuła szkolenia: on-line, platforma ZOOM

Cykl (20 godz. zegarowych): 9 spotkań wykładowych + 1 spotkanie dyskusyjne

Termin: środy g.18.00-20.00 (120 min)

1 spotkanie     15.09. 2021
2 spotkanie     22.09. 2021
3 spotkanie     29.09. 2021
4 spotkanie     06.10. 2021
5 spotkanie     13.10. 2021
6 spotkanie     20.10. 2021
7 spotkanie     27.10. 2021
8 spotkanie     03.11. 2021
9 spotkanie     10.11. 2021
10 spotkanie   17.11. 2021 

Uwaga!
Z przyjemnością informujemy, że każdy Uczestnik szkolenia, szczególnie ci z Państwa, którym zobowiązania utrudniają udział w cyklu spotkań na żywo, będzie miał możliwość skorzystać z nagrania do NIEDZIELI po każdym środowym wykładzie. 

Koszt:

550 zł dla członków PSTIS SI

700 zł dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631

Formularz zgłoszeniowy:  https://pstis.pl/pl/html/?str=szkolenie-mozgowe-podloze

Kontakt: edukacja-online@pstis.pl

Bloki tematyczne szkolenia:

1. Neurony, synapsy, komórki glejowe

komórka nerwowa
Komórka glejowa
rodzaje i funkcje neuroprzekaźników

2. Kora mózgu i układy funkcjonalne 

płaty mózgowe oraz konsekwencje ich uszkodzenia
asymetria funkcjonalna
układ limbiczny

3. Organizacja układów czuciowych i ruchowych

ruch – układ piramidowy i pozapiramidowy
czucie – receptory, drogi i ośrodki

4. Struktury podkorowe i rola w przetwarzaniu sensorycznym: 

jądra podstawy
móżdżek
układ siatkowaty

5. Mózgowe podłoże zaburzeń neurorozwojowych

zespołu Downa
zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

6. Neuroplastyczność i jej znaczenie dla praktyki terapeutycznej

rodzaj stymulacji a rozwój dziecka
rola aktywności fizycznej
screen media a mózg dziecka

Serdecznie zapraszamy do udziału!

ed.: 01.09.2021 15:15:12

utworzony.: 18-08-2021

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PSTIS SI

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów lntegracji Sensorycznej Sl

z dnia 11 lipca 2021 r.

ws. wyboru Prezesa i Zarządu na kadencje 2021 - 2025

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 5 Statutu PSTIS Sl Walne Zebranie Członków PSTIS Sl i zgodnie ze szczegółowym trybem wyboru władz Stowarzyszenia przyjętym w drodze tajnego głosowania, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§1.
Powołuje się na stanowisko Prezesa: Beatę Golę

§2.
Powołuje się członków Zarządu w składzie:

Katarzyna Skarewicz – Wiceprezes
Urszula Suchecka – Skarbnik
Ilona Nitychoruk-Piekarz – Sekretarz
Beata Tkaczyk – Członek Zarządu


§3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sekretarz Zebrania
Justyna Smorczewska

Przewodniczący Zebrania
Beata Andrukiewicz

ed.: 13.07.2021 12:24:57

utworzony.: 13-07-2021