POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Uchwały zatwierdzone na Walnym Zebraniu

Szanowni Państwo,

6 czerwca 2021 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 statutu PSTIS SI odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

Obrady odbywały się online, zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie porządkiem obrad.

Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania zatwierdzono regulaminu Walnego Zebrania, który będzie obowiązywał od następnego Walnego Zebrania Członków.

Uchwałą nr 2 zatwierdzono sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu za okres 06.2020-05.2021

Uchwałą nr 3 zatwierdzono sprawozdanie finansowe Skarbnika za 2020 r.

Uchwałą nr 4 zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Uchwałą nr 5 zatwierdzono sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Ewentualne pytania związane z przebiegiem walnego prosimy kierować na adres biuro@pstis.pl

Jolanta Kazanowska - prezes

ed.: 07.06.2021 16:52:47

utworzony.: 05-06-2021

Oświadczenia Zarządu

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,
 
w związku z wystosowaniem do Zarządu pisma przez Instruktorów Seniorów i Instruktorki
poddającymi w wątpliwość ważność Walnego Zebrania z dnia 06.06.2021 r. oraz rozpowszechniane wcześniej wśród Członków Stowarzyszenia pisma zawierające zarzuty wobec działań prezesa Zarząd PSTIS SI składa obszerne wyjaśnienia. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy pod adres:

ed.: 16.06.2021 23:12:24

utworzony.: 16-06-2021

Pliki do pobrania na Walnym Zebraniu PSTIS SI 2021

ed.: 10.06.2021 13:28:04

utworzony.: 07-06-2021

Głosowanie i transmisja na Walnym Zebraniu

Szanowni Państwo, 

Przypominamy o zbliżającym się terminie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PSTIS SI. Na stronie głosowania są już do wglądu załączone projekty uchwał i regulamin (patrz. pkt. 1– 3).

❗️ Wysłaliśmy dane dostępowe do transmisji i instrukcję uzyskania hasła do systemu głosowania na adresy e-mail. Jeśli nie dotarł do Państwa taki e-mail a są Państwo uprawnieni do głosowania – prosimy o jak najszybszy kontakt na adres poniżej.

ZGŁOŚ PROBLEM: walne@pstis.pl

Ponieważ niektóre osoby mają problemy z hasłem do systemu głosowania na Walnym Zebraniu PSTIS SI prosimy już dziś osoby mające zamiar brać udział w sesji o sprawdzenie czy udaje się zalogowanie lub resetowanie hasła!

***
Spotkanie odbędzie się w trybie online równolegle poprzez dwa systemy komunikacji zdalnej: sesja.online i zoom, dnia 6 czerwca 2021 roku, I termin godz. 10.00, II termin godz. 10.15.

1. Głosowanie i obecność

Głosowanie online podczas Walnego Zebrania odbędzie się na stronie internetowej systemu sesja.online.
Adres do strony: został wysłany na adresy e-mail.
Mogą Państwo wcześniej zalogować się w systemie aby sprawdzić czy login i hasło są prawidłowe.

Jeśli nie macie Państwo tych danych możecie zresetować hasło wchodząc na stronę głosowania i klikając w link niebieski NIE PAMIĘTAM HASŁA i podając swój adres e-mail.

Uwaga:

 1. Zebranie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, należy zalogować się na 5-10 minut przed rozpoczęciem spotkania
 2. Zalogowanie się do systemu Sesja.Online jest równoznaczne podpisaniu listy obecności i uprawnia do głosowania.
 3. Po zalogowaniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z agendą zebrania oraz załączonymi dokumentami:


2. Przebieg zebrania – transmisja

Sprawozdania i dyskusję będziemy śledzić osobno na platformie ZOOM – trzeba mieć zainstalowany na komputerze lub telefonie/tablecie program do uczestnictwa w spotkaniu online (tu pobierzesz program: https://zoom.us/download ).

Dane dostępowe do meetingu ZOOM zostały wysłane 31.05 i 2.06 na adresy email.

Dla osiągnięcia jak najlepszej jakości transmisji i uniknięcia ewentualnych zakłóceń w jej przebiegu prosimy wszystkich uczestników spotkania zoom o przestrzeganie niżej wskazanych zaleceń:

 1. Kamerki i mikrofony pozostają wyłączone
 2. Osoba prowadząca będzie umożliwiała zadawanie pytań, jak również składanie wniosków i komentarzy po omówieniu każdego punktu zebrania.
 3. Należy zgłaszać się określając charakter wypowiedzi poprzez wypowiedzenie stosownej formuły, np.:
 • chcę zadać pytanie”
 • chcę zgłosić sugestię”
 • chcę zgłosić komentarz”
 1. Następnie należy przedstawić się imieniem i nazwiskiem.
 2. Zabranie głosu będzie możliwe po włączeniu przez osobę prowadzącą.
 3. Następna osoba zgłasza się dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez poprzednika.
 4. Niestosowanie powyższych zasad może skutkować wyłączeniem uczestnika z dyskusji.
Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

ed.: 05.06.2021 13:56:58

utworzony.: 01-06-2021

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi do nas informacjami o otrzymywaniu przez Państwa korespondencji od osób nieuprawionych do reprezentowania Stowarzyszenia, w imieniu Stowarzyszenia i jego członków, uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie jako administrator danych osobowych chroni i zabezpiecza dane osobowe, które przetwarza zgodnie z prawem i w związku z celem do jakiego zostały one zebrane.

Stowarzyszenie nie udostępnia posiadanej bazy danych, w tym bazy adresów mailowych osobom nieupoważnionym. Udostępnienie danych osobowych jest możliwe jedynie po spełnieniu wymogów zachowania bezpieczeństwa danych oraz na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej ze Stowarzyszeniem.

Korzystanie z danych osobowych członków administrowanych przez Stowarzyszenie bez podstawy prawnej lub odpowiedniego upoważnienia może rodzić konsekwencje także o charakterze odpowiedzialności karnej. Zgodnie z Art.  107 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) posługiwanie się danymi osobowymi Stowarzyszenia bez podstawy prawnej lub odpowiedniego upoważnienia rodzi odpowiedzialność karną w postaci: grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jednocześnie informujemy, iż wszelka korespondencja z Państwem dotycząca członkostwa w Stowarzyszeniu, lub innych spraw organizacyjnych związanych ze Stowarzyszeniem odbywa się zawsze za pośrednictwem adresów e-mail pochodzących z domeny Stowarzyszenia tj. pstis.pl

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne informowanie Stowarzyszenia o każdym korzystaniu z Państwa danych osobowych, które w Państwa ocenie może mieć charakter bezprawny. Stowarzyszenie po uzyskaniu takich informacji podejmie niezbędne kroki prawne.

ZARZĄD PSTIS SI

ed.: 02.06.2021 23:00:45

utworzony.: 02-06-2021