POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Certyfikat terapeuty SI

W dniu 11.09.2008 r. Zarząd PSTIS w trosce o wysoki poziom kompetencji terapeutów SI kończących II stopień kursu podjął uchwałę o 

Zmianie warunków uzyskiwania CERTYFIKATU terapii integracji sensorycznej

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 1. Do kursu II stopnia może przystąpić absolwent studiów wyższych (kierunek: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia lub rehabilitacja z przygotowaniem pedagogicznym) z tytułem magistra, który ukończył kurs integracji sensorycznej I stopnia.

 2. Przed przystąpieniem do kursu należy zarejestrować się i uiścić opłatę. Szczegółową kwalifikację na kusy SI II stopnia (rejestracja, opłaty, zasady zwrotu opłat w przypadku rezygnacji) określa regulamin kursów umieszczony na stronie PSTIS – www.pstis.pl

 3. Po odbyciu kursu kursant zdaje egzamin z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej. Egzamin przeprowadzają nauczyciele prowadzący szkolenie.

 4. Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzian wiedzy kursanta z zakresu:
  • definiowania pojęć dot. SI,
  • budowy, funkcjonowania i współpracy układów zmysłowych,
  • rozpoznawania deficytów.

 5. Określania procedur terapeutycznych w przypadku poszczególnych deficytów,
  • znajomości standardów diagnozy procesów integracji sensorycznej
  • opisu odruchów ocenianych w klinicznej obserwacji.

 6. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzian kompetencji kursanta w zakresie umiejętności korzystania z testów SCSIT.

 7. Kursant, który spełnił wyżej wymienione warunki oraz otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu końcowego, otrzymuje CERTYFIKAT PSTIS potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej

Zarząd 

Obecny wzór certyfikatu (obowiązujący od końca 2021 r.)


Wzór certyfikatu wydawanego przed 2022 rokiem 


ed.: 21.02.2022 17:35:56

utworzony.: 03-02-2013

Twój numer certyfikatu PSTIS


Numer certyfikatu odczytasz po lewej stronie dokumentu z hologramu lub obok niego. Składa się z maksymalnie 4 cyfr. 

ed.: 07.09.2020 21:19:44

utworzony.: 19-02-2018