POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Szkolenia dla Terapeutów Integracji Sensorycznej

Nowe terminy i tematy szkoleń III st. są również podawane w aktualnościach, na stronie głównej oraz na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do śledzenia tych kanałów informacji.

ed.: 05.10.2021 12:32:36

utworzony.: 16-05-2013

Sensomotoryczna terapia widzenia

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

Prowadząca: dr n.med. Agnieszka Rosa – pedagog, ortoptysta, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, autorka metody: Sensomotorycznej terapii widzenia©

Czas trwania: 4 dni, 40 godzin dydaktycznych + możliwość superwizji

Superwizja – termin ustalany w czasie kursu

Termin: 21-22.01.2022 i 28-29.01.2022

Superwizja – termin ustalany po kursie

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 30 osób

Program kursu:

Część I

 1. Anatomia narządu wzroku
 2. Fizjologia i neurofizjologia widzenia
 3. Rozwój widzenia u dzieci w aspekcie sensomotorycznym
 4. Konsekwencje poznawczo-sensomotoryczne zaburzeń widzenia u dzieci
 5. Zależności wzrokowo-posturalne
 6. Warsztat: Diagnoza funkcji wzrokowych oraz procesu widzenia – prezentacja metod i technik oceniających widzenie oraz autorskiego narzędzia diagnozującego
 7. Diagnoza funkcji wzrokowych – analiza materiału filmowego

Część II

 1. Statyczna terapia funkcji wzrokowych
 2. Dynamiczna terapia funkcji wzrokowych
 3. Sensomotoryczna terapia widzenia
 4. Warsztat: Terapia funkcji wzrokowych- analiza materiału filmowego
 5. Warsztat: Praca w grupach – zastosowanie STW w pracy terapeuty SI


Cena: 1250 PLN brutto dla członków PSTIS SI

1650 PLN brutto dla osób spoza PSTIS SI

Dodatkowo odpłatna superwizja:

350 PLN dla członków PSTIS SI

390 PLN dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631


Tematyka:

Kurs przygotowany jest dla pedagogów, tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych, ortoptystów, fizjoterapeutów, rehabilitantów wzrokowych, terapeutów integracji sensorycznej.

Szkolenie bazujące na autorskiej metodzie Sensomotoryczna terapia widzenia© pokazującej w jaki sposób łączyć różne metody pracy, w tym założeń integracji sensorycznej, terapii widzenia, stymulacji słuchowej.

Szkolenie pokazuje:

 • jak wykorzystać stymulację wzroku podczas zajęć integracji sensorycznej, fizjoterapii
 •  jak można wzbogacić o aspekt sensoryczny klasyczną terapię ortoptyczną
 •  jak pracować z dziećmi z trudnościami w uczeniu się czytania angażując zmysł wzroku, słuchu, przedsionkowy i proprioceptywny
 • jak stosować słuchawki  Forbrain® do treningu słuchowo-głosowego  podczas zajęć reedukacyjnych, terapii integracji sensorycznej, terapii widzenia
 • jak wykorzystywać testy i pomoce sensoRo® w diagnozie i terapii

Zajęcia są realizowane w formie wykład, warsztat, studium przypadku - praca z dzieckiem.


Udział w szkoleniu daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z elementami metody Sensomotorycznej terapii widzenia©

Uczestnik otrzymuje:

 • komplet materiałów teoretycznych
 • materiały niezbędne do wykonania diagnozy w wersji podstawowej(Arkusz diagnozy funkcji wzrokowych u dziecka sensoRo®, przysłonka, linijka, fiksator)

Rejestracjahttps://pstis.pl/pl/html/?str=terapia-widzenia

ed.: 08.10.2021 13:38:47

utworzony.: 08-10-2021

Move to Learn® – szkolenie III stopnia

MOVE TO LEARN – RUCH DLA UCZENIA SIĘ jako metoda wspomagająca pracę terapeuty SI

Formularz zgłoszeniowy – rejestracja

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Olechowska

Czas trwania: 2 dni

Termin: 18-19 grudnia 2021 

Formuła: stacjonarnie

Liczba uczestników: max. 20 osób

Wymagania dot. kursu: w drugim dniu zajęć strój sportowy

W czasie kursu uczestnicy otrzymają podręcznik metodyczny z zakresu programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) oraz po zaliczeniu testu teoretycznego i poprawnie zrealizowanej symulacji zajęć praktycznych (ćwiczenia na podłodze), certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®) z dziećmi w wieku 5-15 lat.

Cena: 550 PLN dla członków PSTIS SI

600 PLN dla osób spoza PSTIS SI

(Członków Stowarzyszenia prosimy o wpisanie podczas rejestracji nr certyfikatu, a osoby spoza Stowarzyszenia prosimy o pominięcie tego pola bądź wpisanie zera)

*jest możliwość otrzymania faktury

Przy tej okazji uprzejmie informujemy, że zmieniły się numery naszych kont bankowych. Nowy numer konta dedykowanego wpłatom za kursy III stopnia:

Santander Bank Polska
45 1090 0088 0000 0001 4842 4631

Tematyka:

Kurs przygotowany dla: nauczycieli, nauczycieli-specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów, a także rodziców, którzy chcą posiadać umiejętność pracy z dziećmi w wieku 5-15 lat według programu percepcyjno-motorycznego Ruch dla Uczenia się (Move to Learn®).

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej wiedzy uczestników na temat najczęstszych przyczyn i przejawów opóźnienia neurorozwoju u dzieci oraz zapoznanie z założeniami i sposobem praktycznej realizacji programu Move to Learn ® jako jednego z możliwych sposobów wspierania dziecka w jego rozwoju i uczeniu się.

Podczas kursu uczestnicy biorą udział w sesji teoretycznej i w ćwiczeniach praktycznych dotyczących: zasad leżących u podstaw opóźnienia neurorozwoju (neurodevelopmental delays NDD), roli odruchów pierwotnych i posturalnych w rozwoju dziecka, praktycznego zastosowania sekwencji ruchów z programu Move to Learn® (MtL) przygotowującego do stosowania ćwiczeń w praktyce terapeutycznej.

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 • ma orientację w ważniejszych cechach rozwoju neurologicznego dziecka, potrafi wyjaśniać i różnicować wybrane pojęcia związane z tym obszarem rozwoju takie jak neuroplastyczność, neurorozwój, opóźnienie/zaburzenie neurorozwojowe, itp.,
 • zna najczęstsze przyczyny i przejawy opóźnienia neurorozwoju u dzieci,
 • potrafi wymienić przykłady trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu czy szkole i formułować hipotezy dotyczące możliwych przyczyn tych trudności,
 • zna podstawy teoretyczne i przesłanki praktyczne, na których opiera się Program oraz możliwe sposoby wspomagania rozwoju dzieci w wybranych obszarach,
 • zna założenia programu „Ruch dla Uczenia się”, wyniki quasi-eksperymentalnych badań skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w czasie Programu oraz historię jego ponad dziesięcioletniego upowszechniania w Polsce i zagranicą,
 • zna i rozumie przebieg ważniejszych odruchów bezwarunkowych, okres ich fizjologicznego występowania w rozwoju dziecka, możliwe przyczyny i przejawy ich przedłużonej obecności, a także wyniki badań naukowych wykazujących korelację między obecnością przetrwałych odruchów bezwarunkowych a różnego rodzaju późniejszymi trudnościami w uczeniu się badanych dzieci,
 • zna wszystkie sekwencje ruchowe składające się na program „Ruch dla Uczenia się”,
 • poprawnie wykonuje wszystkie sekwencje ruchowe z programu.


Biogram:

prof. APS, dr hab. Agnieszka Olechowska, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Badacz realizujący krajowe i międzynarodowe projekty, a także praktyk – z doświadczeniem w pracy pedagogicznej jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz jako nauczyciel-specjalista logopeda w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Zainteresowania naukowe z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, psychologii, językoznawstwa i nauk o prawie) dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. wynikającymi z zaburzenia lub opóźnienia neurorozwoju, w tym rozwoju psychomotorycznego, języka i mowy itd.), w przestrzeni edukacyjnej i międzyludzkiej oraz sposoby w jaki są definiowane ich potrzeby z perspektywy zmieniających się paradygmatów pedagogiki.

Autorka m.in. książek: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla nauczycieli (2001), Specjalne potrzeby edukacyjne (2016) oraz Specjalne potrzeby edukacyjne w urzędowym dyskursie pedagogicznym (2019), rozdziałów w publikacjach zbiorowych i artykułów w czasopismach pedagogicznych, e-learningowych materiałów dla nauczycieli (przygotowanych we współpracy z MEN, ORE), opatrzonej patentem UPRP pomocy dydaktycznej, narzędzi orientacyjnej diagnozy pedagogicznej, programów nauczania, przewodników metodycznych dla nauczycieli, oraz kart pracy dla dzieci uwzględniających specjalne potrzeby uczniów.

Rejestracja:
https://pstis.pl/pl/html/?str=move-to-learn


ed.: 04.10.2021 19:58:07

utworzony.: 04-10-2021

Mózgowe podłoże rozwoju dziecka

Rejestracja: zakończona

Prowadząca: Krystyna Rymarczyk

prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie, dr hab. n. społecznych, dr n. biologicznych, neuropsycholog.

Opis kursu:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z zakresu organizacji funkcji i struktury mózgu dziecka, pozyskaną w oparciu o metody obrazowania mózgu. Podczas kursu omówiona zostanie budowa i funkcja poszczególnych struktur mózgu, w tym tych istotnych w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej. Scharakteryzowane zostaną także najważniejsze procesy rozwojowe tj. proces synaptogenezy, mielinizacji włókien aksonalnych oraz eliminacji połączeń synaptycznych. Obraz uzupełnią informacje na temat plastyczności mózgu małego dziecka oraz znaczenia aktywności poznawczej i fizycznej w rozwoju dziecka. Podczas szkolenia omówione zostanie także mózgowego podłoże wybranych zaburzeń neurorozwojowych.

Czas trwania: 9 wykładów plus 1 spotkanie przeznaczone na pytania i dyskusję (10 spotkań x 2 godz. zegarowe). Łącznie 20 godzin zegarowych

Bloki tematyczne

 1. Neurony, synapsy, komórki glejowe
 • komórka nerwowa
 • Komórka glejowa
 • rodzaje i funkcje neuroprzekaźników
 1. Kora mózgu i układy funkcjonalne
 • płaty mózgowe oraz konsekwencje ich uszkodzenia
 • asymetria funkcjonalna
 • układ limbiczny
 1. Organizacja układów czuciowych i ruchowych
 • ruch – układ piramidowy i pozapiramidowy
 • czucie – receptory, drogi i ośrodki
 1. Struktury podkorowe i rola w przetwarzaniu sensorycznym:
 • jądra podstawy
 • móżdżek
 • układ siatkowaty
 1. Mózgowe podłoże zaburzeń neurorozwojowych
 • zespołu Downa
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 1. Neuroplastyczność i jej znaczenie dla praktyki terapeutycznej
 • rodzaj stymulacji a rozwój dziecka
 • rola aktywności fizycznej
 • screen media a mózg dziecka

Biogram

Krystyna Rymarczyk, profesor Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS, w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki społecznej oraz neurologopedii. Naukowo interesuje się mózgową organizacją procesów emocjonalnych oraz neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka i zaburzeń neurorozwojowych. Jest autorką wielu artykułów badawczych o zasięgu międzynarodowym, jak i polskich publikacji o charakterze przeglądowym oraz autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych.

BLOK 1- 1 spotkanie
BLOK 2- 2 spotkania
BLOK 3- 1 spotkanie
BLOK 4- 1 spotkanie
BLOK 5- 2 spotkania
BLOK 6-2 spotkania

Termin: środy – godz. 18-20, początek 15.09.2021

Materiały 1- udostępniane przed każdym wykładem (pdf z wykładów - opcja do notowania)

Materiały 2- udostępniane po kursie - kilkustronicowy opis najważniejszych zagadnień

ed.: 11.10.2021 10:38:02

utworzony.: 01-09-2021