POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Regulamin uzyskiwania rekomendacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w przedmiocie gabinetów terapeutycznych

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa:

 1. warunki oraz tryb uzyskiwania przez osoby wskazane w § 2 Regulaminu prowadzące gabinety terapeutyczne (dalej: „Gabinet” lub „Gabinety”) rekomendacji  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Majdańska 3, lok. 7B, 04-088 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000025525 (dalej odpowiednio: „Rekomendacja” oraz „PSTIS SI”) oraz
 2. wynikające z Rekomendacji prawa i obowiązki.

II WARUNKI UZYSKIWANIA REKOMENDACJI ORAZ ZASADY PROWADZENIA PROCEDURY REKOMENDACYJNEJ

§ 2

 1. O Rekomendację może ubiegać się osoba będąca przedsiębiorcą, prowadząca Gabinet (dalej: „Wnioskodawca”), w którym jest zatrudniony na umowę o pracę, bądź z którym współpracuje na podstawie umowy zlecenia przynajmniej jeden terapeuta posiadający certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii wydany przez PSTIS SI, będący jego członkiem od co najmniej roku oraz legitymujący się minimum trzyletnim stażem pracy terapeutycznej SI na dzień wystąpienia o przyznanie Rekomendacji przez Wnioskodawcę (dalej: „Terapeuta SI”).
 2. Jeśli Terapeuta SI jest zatrudniony na umowę o pracę w kilku Gabinetach lub współpracuje z nimi na podstawie umowy zlecenia, każdy z tych Gabinetów powinien wystąpić do PSTIS SI o swoją Rekomendację.

§ 3

Rekomendacja nie dotyczy diagnozowania i przebiegu terapii prowadzonych przez osoby niebędące członkami PSTIS SI.

§ 4

 1. W celu ubiegania się o Rekomendację i rozpoczęcia procedury rekomendacyjnej, Wnioskodawca prowadzący Gabinet na terenie Polski ma obowiązek:
  1. wnieść jednorazową bezzwrotną opłatę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy PSTIS SI (dalej: „Opłata”) oraz
  2. wypełnić on-line dostępny na stronie internetowej PSTIS SI http://www.pstis.pl w zakładce „Gabinety SI” formularz zgłoszeniowy rekomendacji (dalej: „Formularz”) oraz zaakceptować niniejszy Regulamin
  3. dopuszcza się możliwość certyfikowania większej ilości terapeutów w danym gabinecie za wniesieniem dodatkowej opłaty 200 zł/osobę
 2. Wpłynięcie Formularza oraz zaksięgowanie na rachunku bankowym PSTIS SI Opłaty rozpoczyna procedurę rekomendacyjną, w ramach której Zarząd PSTIS SI powołuje w formie uchwały Komisję Rekomendacyjną PSTIS SI złożoną z co najmniej dwóch osób – członków Stowarzyszenia.
 3. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie przez PSTIS SI Rekomendacji winien
  1. przedłożyć członkom Komisji Rekomendacyjnej PSTIS SI następującą dokumentację dotyczącą własnej osoby i/lub zatrudnionego przez siebie w Gabinecie Terapeuty SI:
   1. certyfikat nadający uprawnienia Terapeuty SI wydany przez PSTIS SI,
   2. certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu integracji sensorycznej,
   3. diagnozy, obserwacje przebiegu terapii, badania kontrolne, podsumowania terapii co najmniej 5 dzieci objętych terapią w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wypełnienia Formularza,
   4. dokumentację poświadczającą swój trzyletni staż pracy w charakterze Terapeuty SI i/lub zatrudnionego przez siebie w Gabinecie Terapeuty SI, dalej łącznie: „Dokumentacja
  2. dysponować gabinetem terapeutycznym spełniającym wymagania lokalowo – techniczne (wielkość sali terapeutycznej i wyposażenie), określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Koszty uzyskania Rekomendacji dla Gabinetów prowadzonych poza granicami Polski będą ustalane indywidulanie przez Zarząd PSTIS SI w formie uchwały.

§5

 1. Procedurę rekomendacyjną kończy wydanie przez Zarząd PSTIS SI, po rozpatrzeniu przez niego raportu Komisji Rekomendacyjnej PSTIS SI zawierającego ocenę wymagań lokalowo – technicznych Gabinetu (wielkość sali terapeutycznej i wyposażenie) zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz przedłożonej przez Wnioskodawcę Dokumentacji, pisemnej decyzji przyznającej albo odmawiającej przyznania Rekomendacji danemu Gabinetowi (dalej odpowiednio: „Decyzja” i „Gabinet rekomendowany”).
 2. Decyzja jest wydawana nie później, niż 60 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez PSTIS SI wypełnionego przez Wnioskodawcę Formularza i zaksięgowania na rachunku bankowym PSTIS SI wniesionej przez niego Opłaty w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 3. Zarząd PSTIS SI zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zakończenia procedury rekomendacyjnej do 90 dni roboczych.
 4. Od Decyzji Zarządu PSTIS SI odmawiającej przyznania Rekomendacji, Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania do Sądu Koleżeńskiego PSTIS SI w terminie 10 dni od dnia otrzymania Decyzji.

§6

 1. Rekomendacja może być udzielona dla konkretnego Gabinetu na okres trzech lat liczony od dnia wydania przez Zarząd PSTIS SI pisemnej Decyzji o przyznaniu Rekomendacji temu Gabinetowi.
 2. Po upływie wskazanego w ust. 1 powyżej okresu, osoba prowadząca Gabinet rekomendowany może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie Rekomendacji dla Gabinetu rekomendowanego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przy czym jest ona zobowiązana wraz ze złożeniem wniosku, wnieść jednorazową bezzwrotną opłatę w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) na rachunek bankowy PSTIS SI za przedłużenie Rekomendacji na kolejne trzy lata.
 3. Do przedłużenia Rekomendacji dla Gabinetu rekomendowanego postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio z wyłączeniem §4 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

§7

II WARUNKI UZYSKIWANIA REKOMENDACJI ORAZ ZASADY PROWADZENIA PROCEDURY REKOMENDACYJNEJ

 1. W czasie obowiązywania Rekomendacji Gabinet rekomendowany może być skontrolowany bez wcześniejszego powiadomienia przez Komisję Rekomendacyjną, na co Wnioskodawca wyraża zgodę akceptując Regulamin (dalej: „Kontrola”).
 2. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu przestrzegania postanowień § 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

III UPRAWNIENIA GABINETÓW REKOMENDOWANYCH

§ 8

 1. Po uzyskaniu Rekomendacji osoba prowadząca Gabinet SI jest uprawniona do:
  1. umieszczenia nazwy i adresu Gabinetu rekomendowanego na stronie internetowej PSTIS SI i Kwartalnika Integracja sensoryczna w zakładce „gabinety rekomendowane”,
  2. udostępniania danych Gabinetu rekomendowanego absolwentom kursów SI, rodzicom uczestniczącym w szkoleniach oraz beneficjentom Nieodpłatnego Punktu Konsultacyjnego działającego w siedzibie PSTIS SI,
  3. zamieszczania informacji o Rekomendacji na papierze firmowym Gabinetu rekomendowanego, ulotkach i stronie internetowej Gabinetu rekomendowanego,
  4. prowadzenia staży dla absolwentów kursów PSTIS SI,
  5. odpłatnego prowadzenia praktyk studenckich na podstawie porozumienia z Zarządem PSTIS SI.
 2. W przypadku prowadzenia stażu bądź praktyk studenckich dla terapeutów z certyfikatem PSTIS SI poza porozumieniem z Zarządem PSTIS SI, koszty stażu i praktyk są ustalane bezpośrednio pomiędzy osobą prowadzącą Gabinet rekomendowany a osobą zainteresowaną odbyciem stażu lub praktyk w Gabinecie rekomendowanym, przy czym opiekunem stażu lub praktyk może być wyłącznie Terapeuta SI spełniający warunki zawarte w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

IV OBOWIĄZKI GABINETÓW REKOMENDOWANYCH

§ 9

 1. Osoba prowadząca Gabinet rekomendowany oraz zatrudniony/eni w nim Terapeuta/Terapeuci SI są zobowiązani przestrzegać postanowień Kodeksu etycznego terapeuty integracji sensorycznej dostępnego na stronie internetowej PSTIS SI pod adresem http://www.pstis.pl (dalej: „Kodeks etyczny”).
 2. Osoba prowadząca Gabinet rekomendowany ma obowiązek:
  1. raz w roku dokonać wpłaty na rachunek bankowy PSTIS SI darowizny na rzecz PSTIS SI w wysokości ustalonej w uchwale Zarządu PSTIS SI,
  2. aktualizować dane Gabinetu na stronie internetowej PSTIS SI pod adresem http://www.pstis.pl w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany danych poprzez wypełnienie Formularza oraz zaznaczenie okienka „Aktualizacja danych”.

V UTRATA REKOMENDACJI

§ 10

 1. Zarząd PSTIS SI może uchylić Decyzję o nadaniu Rekomendacji w przypadku stwierdzenia:
  1. naruszenia postanowień Kodeksu etycznego lub niniejszego Regulaminu przez prowadzącego Gabinet rekomendowany lub zatrudnionego/onych w nim Terapeutę SI/Terapeutów SI,
  2. uchybień w funkcjonowaniu Gabinetu rekomendowanego,
  3. utraty członkostwa w PSTIS SI przez osobę prowadzącą Gabinet rekomendowany,
  4. nieprzestrzegania postanowień Statutu Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI (dalej: „Statut”) oraz regulaminów (Regulaminu członkostwa zwyczajnego, Regulaminu gabinetu rekomendowanego i Kodeksu etycznego terapeuty SI) a także uchwał władz PSTIS SI przez osobę prowadzącą Gabinet rekomendowany,
  5. utraty praw publicznych przez prowadzącego Gabinet rekomendowany na skutek prawomocnego wyroku sądu karnego.
 2. Utrata Rekomendacji następuje w wyniku wydania decyzji przez Zarząd PSTIS SI o cofnięciu Rekomendacji, po uprzednim rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Rekomendacyjną PSTIS SI polegającym na sprawdzeniu czy doszło do wskazanych w ust. 1 naruszeń, np. na wskutek wniesionej przez klientów (rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych terapią) skargi, stwierdzenia niezgodności danych zawartych w rekomendacji ze stanem faktycznym.
 3. Osobie prowadzącej Gabinet przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji Zarządu PSTIS SI o cofnięciu Rekomendacji do Sądu Koleżeńskiego PSTIS SI w terminie 10 dni od dnia otrzymania ww. decyzji.

VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

 1. Zasady postępowania przed Sądem Koleżeńskim PSTIS SI określa Statut.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej PSTIS SI http://www.pstis.pl.
 3. Zarząd PSTIS SI jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez podjęcie uchwały w tym przedmiocie określając w niej termin wejścia w życie zmian oraz treść zmian. Osoby prowadzące Gabinety rekomendowane zostaną powiadomione o planowanym terminie wejścia w życie zmian oraz ich treści na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu poprzez przesłanie im wiadomości na ich adresy e-mail podane w Formularzu. Osoby prowadzące Gabinety rekomendowane są zobowiązane do przestrzegania zmienionego Regulaminu od dnia jego wejścia w życie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekomendacji Gabinetów SI

Wymagania dotyczące warunków lokalowo-technicznych

Pomieszczenie do terapii:

 1. Pomieszczenie przynajmniej 6m x 4m /24 m2/
 2. Bez mebli ruchomych
 3. Pokój z naturalnym dziennym  oświetleniem /unikamy świetlówek/
 4. Sprzęt rozmieszczony tak, by nie przeszkadzał w terapii
 5. Twarda podłoga /przynajmniej w części/ taka, by dziecko mogło jeździć na deskorolce
 6. Przynajmniej dwa podwieszenia
Niezbędny sprzęt:
 1. Hamak
 2. Huśtawka terapeutyczna ze stabilizatorem
 3. Platforma
 4. Deskorolka
 5. Deska rotacyjna
 6. Podwieszany wałek lub „konik”
 7. „Helikopter”
 8. Duża piłka  /dwie o różnej średnicy/
 9. Materace i maty
 10. Drobny sprzęt terapeutyczny /do stymulacji dotykowej, węchowej, wzrokowej, słuchowej/ 
Dodatkowo zalecane, ale niekonieczne pomoce:
 1. „Maglownica”
 2. Beczka
 3. Kołyska
 4. Podwieszana dętka
 5. Huśtawka tarczowa
 6. Huśtawka żaba
 7. Podwieszana drabinka
 8. Batut /mini batut/
 9. Zjeżdżalnia
 10. Mały stolik
 11. Równoważnie
 12. Stołek z jedną nogą
 13. Grippery 
 14. Piłeczki, ringa, woreczki, pachołki, tarcze, pojemniki

ed.: 20.07.2019 12:09:23

utworzony.: 25-09-2017

Formularz rekomendacji gabinetu

Terapeuci
Imię i Nazwisko
Nr Certyfikatu PSTIS SI
Dane do faktury:

Jeśli na osobę prywatną – wpisz tylko swój adres!

„Oświadczenie do faktur zwolnionych z podatku VAT” - pobierz plik PDF

Nie jesteś chyba robotem?
Wpisz odpowiedź cyframi: