POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Regulamin korzystania z porad Nieodpłatnego Punktu Konsultacyjnego w zakresie integracji sensorycznej

 1. Punkt konsultacyjny działa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.
 2. Konsultacji udzielają doświadczeni terapeuci SI – członkowie PSTIS.
 3. Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Majdańskiej 3 lok. 7B w Warszawie.
 4. Konsultacja jest przeprowadzana, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Czas przeznaczony na konsultację jednego dziecka wynosi 45-55 minut i decyduje o tym terapeuta konsultujący.
 6. Konsultacje mają charakter przesiewowy co oznacza, że podczas spotkania terapeuta ocenia ryzyko występowania zaburzeń procesów sensorycznych. Nie dokonuje pełnej diagnozy.
 7. Jako efekt konsultacji, rodzic/opiekun otrzymuje ustną informację dotyczącą kierunku dalszego postępowania.
 8. Z konsultacji jedno dziecko może skorzystać, nie częściej niż jeden raz w roku. Niedozwolone jest również zapisywanie jednego dziecka na kilka terminów jednocześnie.
 9. Na konsultację należy stawić się na 10 minut przed oznaczonym terminem. Spóźnienie zapisanego dziecka powoduje skrócenie czasu konsultacji lub odmowę jej przeprowadzenia, o czym decyduje terapeuta konsultujący.
 10. Obowiązuje zmiana obuwia oraz wygodny strój dla dziecka (sugerowany sportowy).
 11. W przypadku rezygnacji lub niemożności przybycia na umówioną konsultację należy ją odwołać najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym wizytę, wysyłając e-mail na adres podany rodzicom/opiekunom podczas procesu rejestracji.
 12. Nieodwołanie wizyty w podanym terminie skutkuje brakiem ponownej możliwości zapisania danego dziecka na konsultację.
 13. Ponowna możliwość zapisania danego dziecka będzie możliwa po 6 miesiącach lub wpłaceniu darowizny w wysokości 150,- zł na konto Stowarzyszenia.
 14. Rejestracja na konsultację odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie www.pstis.pl w zakładce: DLA RODZICÓW

Zarząd PSTIS

Warszawa, 24.09.2016 r.

10.01.2017 13:35:35