POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Zbigniew Przyrowski

 mgr, psycholog kliniczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior

Psycholog kliniczny, ukończył UKSW w Warszawie, pracuje zawodowo z różnymi grupami dzieci od lat 80-tych dwudziestego wieku. Prekursor metody integracji sensorycznej w Polsce. Organizator pierwszego kursu integracji sensorycznej w Polsce i terapeuta integracji sensorycznej od 1994r., Instruktor terapii integracji sensorycznej od 1998r (współwyszkolił kilka tysięcy terapeutów). Współtwórca pierwszych w Polsce programów szkolenia terapeutów integracji sensorycznej.

Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej i pierwszy prezes tego stowarzyszenia (przez trzy kolejne kadencje).

Założyciel i przez 15 lat pierwszy redaktor naczelny Kwartalnika Integracja Sensoryczna, pierwszego fachowego pisma o integracji sensorycznej w Polsce, istniejącego od 2000r. Założyciel pierwszego w Polsce gabinetu terapii integracji sensorycznej (obecnie przekształconego w największe w Polsce Centrum Procesów Sensorycznych-Sensum Mobile, www.procesysensoryczne.pl).

Autor wielu publikacji o integracji sensorycznej w tym książki podręcznika do terapii integracji sensorycznej „Integracja sensoryczna. Teoria, diagnoza, terapia”, Terapia ręki w teorii integracji sensorycznej”, Trenuj mózg poprze ruch”. Współautor takich książek jak „Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży” czy „ Dziecko niepełnosprawne ruchowo” i wielu artykułów w Kwartalniku Integracja Sensoryczna i innych czasopismach fachowych.

Twórca kilku metod diagnostycznych w tym Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego i Standaryzowanej Klinicznej Obserwacji. Współtwórca nowatorskiego na skalę światową komputerowego programu asystującego w Terapii Integracji sensorycznej. Uczestnik wielu konferencji naukowych. Uhonorowany w 2015 r. Nagrodą Okolicznościową za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia przez zarząd PSTIS.

  

Więcej na stronie: www.zbigniewprzyrowski.pl

ed.: 18.11.2021 19:46:44

utworzony.: 22-02-2013

Ewa Grzybowska

Ewa Grzybowska
mgr, psycholog kliniczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosowana psychologia kliniczna). Ukończyła również studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest terapeutą i instruktorem seniorem metody integracji sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Współpracuje z Kwartalnikiem Integracja Sensoryczna jako redaktor działu zagranicznego. Brała udział w normalizacji pierwszego polskiego narzędzia do oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka (od 3m-cy do 3 lat) –DSR. Jako ekspert powołany przez MEN uczestniczyła w pracach Europejskiej Agencji w zespole Early Childhood Intervention; autorka raportu o rozwoju wczesnej interwencji w Polsce w latach 2005-2010.
Przez wiele lat pracowała na stanowisku psychologa-terapeuty w Centrum Rehabilitacji i Edukacji TPD „Helenów”. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz EEG Biofeedback. Pełni też funkcję koordynatora zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 2007 r. współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych – Neurologopedia oraz Wczesna Interwencja. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, od wieku niemowlęcego po szkolny.

Uczestniczka workshop'ów:
Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies"  Dublin Ireland, 16th & 17th September 2013
Tracy Murnan Stackhouse: ”Treating Sensory Modulation Disorders: The STEPSI- A Tool for Effective Clinical Reasoning” Dublin, 5-6 September 2014
dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

ed.: 18.11.2021 19:40:09

utworzony.: 17-09-2014

Małgorzata Dębińska-Pruchniak

 mgr, psycholog kliniczny
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior
Wieloletni terapeuta pracujący z dziećmi z mpdz i dziećmi z trudnościami w uczeniu się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z trudnościami w uczeniu się. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel terapii integracji sensorycznej od 2005 r. Autorka publikacji o terapii SI.
Uczestniczka szkolenia  Ms. Mary Kawar: "Astronaut Training,Vision Screening &  Integrated Visual - Vestibular Tratement Strategies" Warszawa, 2014

ed.: 18.11.2021 19:40:53

utworzony.: 22-02-2013

Marta Wiśniewska

Marta Wisniewska dr, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej, instruktor senior

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie SWPS oraz w Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. W latach 2008-2014 prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W latach 2008-2015 redaktor krajowy, a od 2019 roku redaktor naczelny kwartalnika INTEGRACJA SENSORYCZNA. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż.). Laureatka konkursu naukowego organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii przy Fundacji Promyk Słońca we Wrocławiu (2013). Uczestniczka wielu szkoleń, konferencji i sympozjów medycznych. Uczestniczka workshop: “Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties in Adolescents and Adult with Disabilities” Workshop by Ms PhD Teresa May Benson, OTR/L. FAOTA, Kildare, V. 2015; “Introduction of sensory modulation disorders to therapy: STEP SI model” X.2015, Workshop by T.M. Stackhouse, Warsaw, 2016; “Sensory diet – optimal support for therapy in people with neurological disorders” Workshop by T. M. Stackhouse, MA, OTR, J. Wilbarger, PhD, OTR/l (2017); “Sensory defensivnees: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA, J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.


                    Karty do ćwiczeń Dyspraktyczna Łucja Wspomaganie-IIwyd. Małe Dziecko Małe Dziecko Codzienne programy...

ed.: 21.04.2022 00:18:17

utworzony.: 18-02-2020

Beata Andrukiewicz

Beata Andrukiewicz

mgr, pedagog, logopeda

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • nauczyciel integracji sensorycznej,

Absolwentka Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie (nauczanie początkowe, pedagogika  ogólna) oraz  Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Ukończyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty doskonalące uzyskując kwalifikacje m.in. do diagnozy i terapii metodą A.Tomatisa, Indywidualnej stymulacji słuchowej K.Johansena (JIAS), Neuroflow A.Senderskiego, pracy metodą integracji bilateralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w SOSWR TPD „Helenów” w Warszawie, w publicznych przedszkolach miasta Piaseczno oraz w przychodni pediatrycznej „Tolek” w Lesznowoli. Obecnie jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, gdzie prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz stymulację audio-psycho-lingwistyczną metodą Tomatisa oraz w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie prowadząc tam terapię logopedyczną i terapię integracji sensorycznej oraz terapię JIAS.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się szczególnie w obszarze wspierania rozwoju funkcji słuchowych oraz rozwoju mowy. 

Uczestniczka m.in. szkoleń  Ms. Mary Kawar MS,OT/L: "Astronaut Training, Vision Screening &  Integrated Vestibular - Auditory- Visual - Tratement Strategies" Warszawa, 2014, „Sensory defensivness: A comprehensive treatment approach” Developed by P. Wilbarger, M. Ed., FAOTA and J. Wilbarger, Ph.D., OTR, Warsaw, VI.2018.

ed.: 18.11.2021 19:42:48

utworzony.: 04-11-2021

Justyna Smorczewska

biogram w przygotowaniu...

ed.: 08.11.2021 17:18:47

utworzony.: 04-11-2021

ed.: 21.04.2022 00:14:33

utworzony.: 21-04-2022