POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ -  SI

Literatura

Ayres J.A., (2015). Dziecko a integracja sensoryczna. Warszawa: Wydawnictwo Harmonia.

Ayres J.A., (1974). Sensory Integration and Learning Disorders. Western Psychological Services. Los Angeles.

Bogdanowicz M., (1991). Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Borkowska M., Wagh, K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: PZWL.

Dąbrowska M., (2007). Zaburzenia regulacji u małych dzieci (w wieku od 0 do 3 lat) uwarunkowane konstytucjonalnymi trudnościami w przetwarzaniu bodźców zmysłowych - problemy diagnozy i terapii psychologicznej [W] Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej, Warszawa: Wydawnictwo EMU.

Eliot L., (2003). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Media Rodzina.

Fisher G.A., Murray E.A., Bundy A.C., (1991). Sensory Integration Theory and Practice. F.A. Davis Company. Philadelphia.

Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa DC: 0-3 R, (2007). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament s.c.,

Kułakowska Z., (2001). Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji. Lublin: BiFolium.

Violet F. Maas., (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Harmonia.

Miller L. , Hanft B. E., Lane S. J.: (2000). Toward a Concensus in Terminology in Sensory Integration Theory and Practice: Part 1: Taxonomy of Neurophysiological Processes, American Occupational Therapy Association, Volume 23, No 1:1-4.

Williamson G., Anzalone, M., (2001). Sensory Integration and Self-Regulation in Infants and Toddlers: Helping Very Young Children Interact with Their Environment, Wasinghton: Zero to three.

Wiśniewska M., Borek-Dzięcioł B. i in. (2013). Interdyscyplinarna ocena parametrów medycznych i rozwojowych późnego wcześniaka z uszkodzeniem mózgu po przebytej infekcji wewnątrzmacicznej z perspektywy neonatologa oraz pedagoga specjalnego i terapeuty integracji sensorycznej - opis przypadku. Postępy Neonatologii. Czasopismo punktowane.

Wiśniewska, M. (2012). Diagnoza zaburzeń samoregulacji i deficytów integracji sensorycznej. Pediatria Polska 87(3). Czasopismo punktowane.

ed.: 18.08.2016 10:53:26

utworzony.: 09-02-2014