PSTIS

POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SI

W 1993 roku w ośrodku TPD Helenów odbył się pierwszy kurs z zakresu Integracji Sensorycznej. Kurs został zorganizowany przez Zbigniewa Przyrowskiego i dr n. med. Marię Borkowską pod patronatem Sekcji do Spraw Szkoleń Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym TPD i Kolegium Kształcenia Zawodowego TPD/WSPS „Helenów” reprezentowanym przez dr Wojciech Gasika. Wzięło w nim udział 48 specjalistów z całej Polski pracujących z dziećmi mającymi dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia w rozwoju psychoruchowym i trudności w nauce. Wykłady prowadziła Violet Maas, a jej asystentką w prowadzeniu zajęć praktycznych była Mary Potter, fizjoterapeutka ze Szwajcarii, która zachęciła Violet Maas do wprowadzenia integracji sensorycznej do Polski. Prowadzący przyjechali do Polski na własny koszt przywożąc ogromne ilości materiałów naukowych i pomocy naukowych.

Rok później w 1994 roku w tym samym ośrodku odbył się kurs II stopnia Integracji Sensorycznej. Zorganizowany przez Zbigniewa Przyrowskiego i Halinę Schmidt pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT – SI, Sekcji Szkoleń przy Krajowym Komitecie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo i Kolegium Kształcenia Zawodowego TPD – WSPS „Helenów” reprezentowanym przez dr Wojciecha Gasika. Uczestniczyło w nim 30 specjalistów z całej Polski, którzy ukończyli kurs I stopnia. 

 
W 1996 roku po uzgodnieniach z Violet Maas, Zbigniew Przyrowski rozpoczął szkolenie terapeutów w języku polskim. Na przełomie listopada i grudnia 1996 r. odbył się pierwszy kurs integracji sensorycznej I stopnia prowadzony przez Zbigniewa Przyrowskiego, który zaprosił do współpracy Ewę Grzybowską. W  tym samym roku Violet Maas prowadziła jeszcze jedno szkolenie w Helenowie, podczas którego asystowali jej: Ewa Grzybowska  i Zbigniew Przyrowski. Rok później, Ewa Grzybowska oraz Zbigniew Przyrowski, współprowadzili  kurs razem z Violet Maas. Kurs ten skończył się egzaminem dla asystentów, którym Violet Maas przyznała uprawnienia  instruktorskie (tytuł co - teacher) do wspólnego prowadzenia szkoleń I i II stopnia. 


W 1997r. w porozumieniu z Violet Maas został przyjęty jednorodny tryb prowadzenia szkoleń w zakresie integracji sensorycznej. Do dziś obejmuje on trzy stopnie:

          I – Teoretyczne podstawy integracji sensorycznej

          II – Nauka testów, opracowywania wyników i planowania terapii (ten stopień kończy się egzaminem)

          III – Terapia (praktyczna analiza konkretnych przypadków).

       

W tym samym roku Zbigniew Przyrowski przetłumaczył  i zaadaptował (także przy uzgodnieniu z Violet Maas) instrukcję do Południowokalifornijskiego Testu Integracji Sensorycznej. Violet Maas zadeklarowała, że w przyszłości będzie odwiedzać Polskę jako konsultant integracji sensorycznej, będzie demonstrować techniki terapeutyczne SI i dokonywać ich głębszej analizy. Zaleciła też oddzielenie integracji sensorycznej od innych organizacji w Polsce. 

 

Kilkuletnie starania o wydanie książki J. Ayres „Sensory Integration and the Child” zakończyły się niepowodzeniem, dlatego na prośbę Marii Borkowskiej i Zbigniewa Przyrowskiego Violet Maas napisała książkę o integracji sensorycznej. Dzięki ich staraniom 22 kwietnia 1998 roku został podpisany kontrakt pomiędzy wydawcą – Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi a Violet Maas, autorką książki „Learning through our senses”, w którym Violet Maas przyznała wydawcy prawa do jej przetłumaczenia, publikacji  i dystrybucji. Książka w tłumaczeniu Ewy Grzybowskiej, Marty Ślifirskiej i Zbigniewa Przyrowskiego pt. „Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej” ukazała się w 1998r. 

 

W 1998r. odbył się pierwszy kurs SI II stopnia w języku polskim prowadzony przez Zbigniewa Przyrowskiego i Ewę Grzybowską, który zakończył się zdaniem przez uczestników egzaminu i uzyskaniem certyfikatów. Od tej pory każdego roku organizowane są kursy I i II stopnia. 

 

W lutym 1999r. oraz listopadzie 2002r. w Ośrodku „Helenów” odbyły się Warsztaty Terapii SI. Prowadziły je Violet Maas i Bobbi Chow. Podczas trwania Warsztatów, zgodnie z zaleceniami Violet Maas i oczekiwaniami terapeutów powstała idea niezależnego Stowarzyszenie Terapeutów SI. I już 6 września 1999 roku Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI reprezentowane przez Komitet Założycielski w osobach: Barbara Jędrzejewska – Rudak, Grażyna Kaszyńska i Hanna Owczarska złożyło wniosek o rejestrację Stowarzyszenia.

 

PSTIS SI 

 

W dniu 1 czerwca 2000 roku w „Helenowie” odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej – SI. Podczas obrad nadano prawa członkowskie osobom, które zadeklarowały chęć wstąpienia do Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. W wyniku głosowania pierwszym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej został Zbigniew Przyrowski, a członkami Zarządu Barbara Jędrzejewska-Rudak – wiceprezes, Małgorzata Karga – skarbnik, Ewa Grzybowska i Hanna Owczarska. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Grażyna Cerańska, a członkami tej Komisji Mariola Rudnicka i Beata Sasinowska. 

 

W tym samym roku w listopadzie podczas Walnego Zebrania zostało nadane honorowe członkostwo dla Violet Maas. Natomiast w maju kolejnego roku podjęto uchwałę o wyłączności Polskiego Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej na organizowanie  kursów II stopnia. 

 

Na wniosek i dzięki staraniom Zbigniewa Przyrowskiego oraz współpracy Danuty Wardawy i Zofii Mangel został powołany do życia Biuletyn SI (pierwszy numer ukazał się z datą 01.06.2001r.), który regularnie ukazuje się do dzisiaj pod nazwą Integracja Sensoryczna. Czasopismo  na przestrzeni lat zmieniło swą szatę graficzną i stale podnosi poziom merytoryczny. Było i jest jedynym czasopismem wydawanym w Polsce w całości poświęconym terapii integracji sensorycznej, stanowi ważne źródło informacji o tej metodzie nie tylko dla specjalistów ale i dla rodziców.

 

Pod patronatem Stowarzyszenia organizowano spotkania terapeutów w różnych ośrodkach, w których stosuje się metodę integracji sensorycznej. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń, omówienie problemów, z jakimi terapeuci spotykają się w swojej codziennej pracy, zaprezentowanie warsztatu pracy. Pierwsze spotkanie odbyło się przy okazji Walnego Zebrania w SOSW TPD „Helenów” 08.05.2001r. Zbigniew Przyrowski przedstawił diagnozę i program terapii zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka z zespołem Williamsa, a Paulina Stolarska zaprezentowała na video sesję terapeutyczną dziecka ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w której wykorzystała elementy terapii SI.

 

W 2005 roku Marta Wiśniewska złożyła program warsztatów edukacyjnych dla rodziców, który został zaakceptowany przez Zarząd PSTIS SI. W 2006r.  Zarząd przyjął inicjatywę stworzenia  i pozytywnie zaopiniował program szkolenia dla lekarzy pediatrów przygotowany przez Elżbietę Ptasińską i Magdalenę Cubrzyńską – Kucharską. W tym samym roku rozpoczęto szkolenia dla rad pedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie całej Polski. Początkowo szkolenia były prowadzone przez Martę Perekito. Dzięki staraniom Marty Wiśniewskiej, do grona wykładowców dołączyli: Małgorzata Ardel, Joanna Agapow, Anna Szumska, Janina Bernacka oraz Tadeusz Sobolewski. 

 

PSTIS SI poza kursami I i II stopnia systematycznie prowadzi kursy doskonalące dla terapeutów SI (III stopień). Są to: „Terapia dzieci autystycznych”, „ Nadpobudliwość psychoruchowa”, „Rozwój odruchowy dziecka”. W roku 2008 i 2009 Zarząd PSTIS SI uruchomił dwa nowe kursy III stopnia „Padaczka” oraz „Terapia wzroku”, a w 2010 roku odbyły się szkolenia na temat: „Logopedia a SI”, „Praca z uczniem z dysleksją”. Marta Wiśniewska nawiązała współpracę z Ośrodkiem Terapii „SOTIS”, w wyniku której uruchomiono cykliczne szkolenie „Zespół Aspergera”. W styczniu 2009r. Zarząd opracował standardy diagnozy SI dokonywanej przez terapeutów, którzy posiadają certyfikat PSTIS SI. W tym samym roku Marta Wiśniewska stworzyła folder informacyjny dotyczący Stowarzyszenia i terapii integracji sensorycznej, który jest rozpowszechniany w przychodniach zdrowia, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji etc. 

 

Stowarzyszenie od 2005 roku prowadzi bibliotekę, założoną przez Zbigniewa Przyrowskiego, który za zgodą Zarządu, w okresie gdy był prezesem, sprowadzał ze Stanów Zjednoczonych niedostępne na naszym rynku książki z zakresu terapii integracji sensorycznej, obecnie systematycznie jest wzbogacana o pozycje anglojęzyczne i polskojęzyczne. Księgozbiór jest inwentaryzowany i dostępny w siedzibie Stowarzyszenia. Od 2021 roku funkcjonuje elektroniczny spis księgozbioru. 

 

Członkowie PSTIS SI propagują wiedzę na temat SI wśród studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych oraz logopedycznych prowadząc regularne wykłady i realizując bloki tematyczne na uczelniach wyższych – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej również w ramach studiów podyplomowych. Ideę integracji sensorycznej propagują zarówno Członkowie PSTIS SI jak i osoby spoza Stowarzyszenia w postaci publikacji w książkach i czasopismach.

 

W listopadzie 2010 roku z okazji 10-lecia istnienia PSTIS SI SI, Zarząd Stowarzyszenia zorganizował I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej – ujęcie interdyscyplinarne”. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ludwika Sadowska, dr Krystyna Rymarczyk, dr n. med. Grażyna Banaszek, dr Anna Maria Choińska, dr Anna Prożych, dr Andrzej Senderski oraz gość specjalny prof. Winnie Dunn z University of Kansas w USA.

 

W 2012 roku ukazała się książka Zbigniewa Przyrowskiego, wieloletniego prezesa PSTIS SI SI (2000-2008), "Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapii”.

 

W grudniu 2012 roku ówczesna prezes Marta Wiśniewska uruchomiła pierwszy w Polsce projekt ODBK SI (Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Konsultacji z zakresu SI). Od października 2013 roku ODBK SI zmieniło się w Ogólnopolski Tydzień Bezpłatnych Konsultacji z zakresu SI - OTBK SI. Z bezpłatnych konsultacji skorzystało już łącznie ponad 7000 dzieci na terenie całej Polski.

Od kilku lat PSTIS SI udziela także rekomendacji gabinetom SI, które spełniają ustalone kryteria.

 

W 2022 roku PSTIS SI oddało w ręce terapeutów integracji sensorycznej pierwsze opracowane i wystandaryzowane w Polsce narzędzie do badania zaburzeń przetwarzania sensorycznego - Polskie Standaryzowane Testy Integracji Sensorycznej. Pierwsze szkolenie z zakresu posługiwania się testami PSTIS odbyło się w listopadzie 2021 roku. Od 2022 roku testy PSTIS zostały włączone do programu kursu II stopnia.

Waga
0