Image

Chcę zostać terapeutą

REGULAMIN SZKOLENIA

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem szkoleń w zakresie uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej (dalej „szkolenia”) jest Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-088) przy ulicy Majdańskiej 3, lok. 7 B, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000025525, NIP: 9521853112 (dalej: „Organizator”).

2. Osoba zainteresowana udziałem w szkoleniu przed rozpoczęciem szkolenia jest zobowiązana zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z pkt II Regulaminu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www Organizatora www.pstis.pl (dalej „strona www Organizatora”) w zakładce: Kursy i szkolenia. Kontakt do osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne związane ze szkoleniami znajduje się na stronie www Organizatora w zakładce: Kursy i szkolenia.

4. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do osób zapisujących się na kurs w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej oraz do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późń.zm.).

II. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu następuje przez dokonanie łącznie następujących formalności:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego (dotyczy wszystkich szkoleń) dostępnego na stronie www Organizatora w zakładce: Kursy i szkolenia (dalej „Formularz rejestracyjny”),

b. przesłanie drogą elektroniczną na adres: kursy@pstis.pl dokumentu lub zaświadczenia o posiadanym wykształceniu (dotyczy szkoleń I i II stopnia),

c. wpłacenie opłaty rejestracyjnej w pełnej wysokości (dotyczy szkoleń I i II stopnia) (dalej „Opłata rejestracyjna”), przy czym data wpływu Opłaty rejestracyjnej na rachunek Organizatora jest datą rejestracji na szkolenie.

2. O możliwości wzięcia udziału w danym szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

3. Najpóźniej na 60 dni roboczych przez terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które dokonały prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (dalej „Uczestnicy”) potwierdzenie udziału Uczestnika w danym szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. Informacje zostaną przekazane Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.

III. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. W szkoleniu I stopnia mogą wziąć udział wyłącznie absolwenci studiów licencjackich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna (z wyłączeniem pedagogiki resocjalizacyjnej), logopedia, rehabilitacja/fizjoterapia.

2. W szkoleniu II stopnia mogą wziąć udział wyłącznie:

a. absolwenci studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, którzy ukończyli szkolenie I stopnia, oraz

b. wykazali się minimum 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

3. W przypadku niestandardowych kierunków studiów, innych niż wskazane w ust. 1 lub 2 powyżej, ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Organizatora po zapoznaniu się z dokumentacją osoby ubiegającej się o udział w szkoleniu.

4. W opisie każdego szkolenia podane są podstawowe informacje dotyczące szkolenia: a. temat, b. zakres programowy, c. cena, d. termin organizacji szkolenia, e. informacja nt. liczby wolnych miejsc f. informacja nt. poziomu trudności szkolenia oraz g. informacja nt. zalecanego przez Organizatora przygotowania się do szkolenia.

5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc i dokonanie opłat zgodnie z pkt IV Regulaminu.

6. Szkolenia odbywają się w Warszawie bądź w innej miejscowości wskazanej w opisie szkolenia.

7. Na terenie siedziby Organizatora obowiązuje zmiana obuwia. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do posiadania obuwia zamiennego.

8. Siedziba Organizatora w dniach szkoleniowych otwarta jest trzydzieści minut przed rozpoczęciem szkolenia oraz trzydzieści minut po zakończeniu szkolenia.

9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia (I stopień szkolenia) jest 100% frekwencja przez cały czas trwania szkolenia. Opuszczenie zajęć bez ustalenia z Organizatorem i wykładowcą skutkuje niewydaniem zaświadczenia i koniecznością odrobienia opuszczonych dni lub godzin.

10. Warunkiem otrzymania certyfikatu (II stopień) jest 100% frekwencja oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Kursanci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w części praktycznej szkolenia II st. tzn. wykonywania testów, prób klinicznych i ćwiczeń w sali terapeutycznej.

IV. Opłata rejestracyjna, Opłata za szkolenie oraz warunki płatności

1. Udział w szkoleniu jest odpłatny. Poza Opłatą rejestracyjną Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia ceny szkolenia (dalej „Opłata za szkolenie”). Z chwilą wpłaty Opłaty za szkolenie zgodnie z pkt 7 poniżej, pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje automatycznie zawarta umowa uprawniająca Uczestnika do uczestniczenia w szkoleniu (dalej „umowa o udział w szkoleniu”).

2. Wysokości Opłaty rejestracyjnej oraz Opłaty za szkolenie podane są w cenniku bądź w informacji odnośnie danego szkolenia publikowanych na stronie www Organizatora. Kwoty Opłaty rejestracyjnej oraz Opłaty za szkolenie są kwotami brutto.

3. Opłata rejestracyjna jest wyłącznie potwierdzeniem zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu i zostanie zaksięgowana na poczet Opłaty za szkolenie lub zwrócona w przypadku rezygnacji ze szkolenia bądź odstąpienia od umowy o udział w szkoleniu bądź w przypadku zaistnienia zmian warunków szkolenia z zachowaniem zasad wskazanych w pkt V i VI Regulaminu.

4. Opłata za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Organizator nie zapewnia posiłków, dojazdu ani zakwaterowania w ramach Opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.

5. Informacja o wysokości aktualnej Opłaty za szkolenie jest publikowana na 37 dni przed terminem szkolenia, przy czym może być wyższa niż cena publikowana w dniu dokonywania rejestracji, z uwagi na wyższe koszty Organizatora w zakresie organizowania szkoleń. W przypadku niezaakceptowania zmiany wysokości Opłaty za szkolenie Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu uzyskując zwrot wpłaconej Opłaty rejestracyjnej . Wycofanie udziału w szkoleniu może nastąpić poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: kursy@pstis.pl.

6. Opłata za szkolenie powinna być wniesiona najpóźniej w ciągu 30 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia na rachunek Organizatora podany przez Organizatora na stronie www. Brak opłaty w w/w terminie skutkuje usunięciem z listy, anulowaniem zgłoszenia i zwrotem Opłaty rejestracyjnej.

7. Płatność Opłaty za szkolenie odbywa się na podstawie informacji przesłanej przez Organizatora potwierdzającej udział danej osoby w konkretnym szkoleniu datę i przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku Organizatora należną kwotą.

8. Faktury za uczestnictwo w szkoleniach wystawiane są zgodnie z danymi podanymi w Formularzu rejestracyjnym w pozycji : „dane do faktury”. Dane z Formularza rejestracyjnego muszą być zgodne z danymi zawartymi w przelewie. Jeżeli przelew dokonywany jest z konta innej osoby niż Uczestnik szkolenia, należy podać w tytule opłaty imię i nazwisko osoby, za którą dokonywany jest przelew. Ta informacja dotyczy sytuacji, gdy odbiorcą na fakturze oraz osobą dokonującą zapłaty jest osoba fizyczna (nie dotyczy osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą).

V. Zmiany warunków szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora

1. Poza zmianą wysokości opłat przewidzianych w pkt IV ppkt 5 Regulaminu, Organizator z przyczyn organizacyjnych może dokonać zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia i odwołania szkolenia. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku wskazany przez Uczestnika lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować z udziału w szkoleniu uzyskując zwrot wpłaconej Opłaty rejestracyjnej bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

VI. Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu, odstąpienie od umowy o udział w szkoleniu. Reklamacje

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty Opłaty rejestracyjnej bądź Opłaty za szkolenie, zastosowane zostaną poniższe warunki.

Rezygnacja w terminie:

a. do 30 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 200,00 zł,

b. do 20 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 60% wpłaconej kwoty,

c. do 7 dni przed terminem szkolenia uprawnia do zwrotu 15% wpłaconej kwoty.

2. W sytuacji niepowiadomienia o rezygnacji z udziału w szkoleniu, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Szczególne wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd Organizatora.

3. Uczestnik, który zapłacił Opłatę rejestracyjną może odstąpić od umowy o udział w szkoleniu w terminie 14 dni od daty jej dokonania. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Organizatorowi, według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do Regulaminu. Odstąpienie od umowy o udział w szkoleniu nie jest możliwe po przystąpieniu do udziału w szkoleniu.

4. Reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu szkoleń należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI Warszawa 04-088, ul Majdańska 3, lok. 7 B, z dopiskiem na kopercie „reklamacja” i wskazaniem adresu zwrotnego do korespondencji. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni od ich doręczenia.

VII. Własność intelektualna

1. Treść szkolenia oraz materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 t.j. z późn. zm.).

2. Uczestnik nie jest uprawniony do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu szkolenia, chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodę Organizatora.

3. Uczestnik nie jest uprawniony do kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania lub do wykorzystywania w inny sposób materiałów szkoleniowych.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-088) przy ulicy Majdańskiej 3, lok. 7 B, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000025525, NIP: 9521853112.

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu podjęcia przez Organizatora niezbędnych czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o szkolenie, do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Organizatora zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach Organizatora.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawo odwołania zgody w każdym czasie zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; prawo uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, prawo uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; prawo uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, prawo uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; prawo uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Uczestnika; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych Uczestnika innemu administratorowi danych, prawo wniesienia do Organizatora żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na fakt, iż dane osobowe Uczestnika są niezbędne do prawidłowego wykonania czynności Organizatorowi, niepodanie danych uniemożliwia zgłoszenie i udział Uczestnika w szkoleniu.

IX. Obowiązywanie Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2018 roku.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadkach wskazanych w pkt IV i V Regulaminu.

3. Wszelkie zmiany w Regulaminie umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora oraz będą wysyłane na adres poczty elektronicznej Uczestników, z którymi zostały zawarte umowy o udział w szkoleniu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www Organizatora.