Image

Chcę zostać terapeutą

REGULAMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA II STOPNIA

1. Kursant jest zobowiązany do aktywnego udziału w ćwiczeniach prób i testów.

2. W czasie egzaminu kursant jest zobowiązany do poprawnego: zamontowania przesłony (bateria PSTIS) lub trzymania przesłony (bateria SCSIT), płynnego przeczytania instrukcji, prezentacji wszystkich testów (t.j. m.in. wykonania płynnych skoordynowanych ruchów w obrębie ciała i twarzy, odwzorowania postawy/układu dłoni/ mimiki, prawidłowej prezentacji pomocy testowych…), 

3. W przypadku trudności Kursanta w poprawnym wykonaniu testów, istnieje możliwość uzyskania dodatkowego czasu na przygotowanie się do egzaminu tj. 14 dni. Koszt egzaminu przeprowadzonego po terminie zakończenia kursu ponosi Kursant. Egzamin poprawkowy odbywa się na terenie PSTIS SI w Warszawie. Koszt egzaminu poprawkowego to 500 zł, za każdy dodatkowy termin egzaminu.

4. W przypadku Kursanta, którego ograniczenia ruchowe (poświadczone orzeczeniem lekarskim) nie pozwalają na pełne i poprawne wykonanie procedury testowej, obowiązuje kolokwium pisemne obejmujące: znajomość procedury testowej przy każdym teście, znajomość używanych pomocy,  form punktowania, umiejętność opisania pozycji wymaganych w testach planowania motorycznego.

W tym przypadku, Kursant nie otrzymuje certyfikatu uprawniającego go do przeprowadzenia diagnozy.

5. Kursant ma prawo do maksymalnie dwukrotnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

6. Kursant, który nie zgłosi się w dodatkowo uzgodnionym terminie traci prawo uzyskania certyfikatu PSTIS SI. W sytuacjach wyjątkowych Kursant może zwrócić się o zmianę terminu na minimum 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu poprawkowego.