Regulamin członkostwa zwyczajnego 
Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI

 

§ 1

Regulamin określa tryb nabywania członkostwa zwyczajnego w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI oraz wynikające z niego prawa i obowiązki, a także sposoby jego wygaśnięcia.

§ 2

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia legitymująca się dyplomem ukończenia odpowiednich studiów zawodowych (lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, pedagog), która uzyskała uprawnienia do prowadzenia terapii integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej, jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mieszkającym w Polsce, mającym pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały po złożeniu przez terapeutę deklaracji wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, opisem dorobku zawodowego i opłaceniu składki członkowskiej.

§ 4

Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje zgłoszoną kandydaturę na najbliższym posiedzeniu.

§ 5

Wraz z uzyskaniem członkostwa zwyczajnego, członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia,
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
 4. uczestniczenia w komisjach problemowych,
 5. uczestniczenia w pracach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
 6. korzystania z materiałów rozpowszechnianych przez Stowarzyszenie
 7. organizowania różnych form działalności statutowej Stowarzyszenia
 8. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia
 9. bezpłatnego otrzymywania kwartalnika „Integracja Sensoryczna”
 10. bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych
 11. korzystania ze zniżki opłat za szkolenia III °.

§ 6

Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

 1. czynny udział w pracach Stowarzyszenia
 2. postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 3. przestrzeganie postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 4. dbałość o dobre imię i majątek Stowarzyszenia
 5. systematyczne opłacanie składek członkowskich

§ 7

 1. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie w drodze uchwały na wniosek Prezesa Zarządu. Obecnie obowiązująca składka roczna wynosi 140 zł
 2. Składka płacona jest do ostatniego dnia lutego każdego roku na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
 3. W przypadku wstąpienia do Stowarzyszenia po 30 czerwca każdego roku składkę opłaca się w wysokości ½ obowiązującej kwoty rocznej.

§ 8

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. śmierci członka Stowarzyszenia
 2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
 3. zalegania ze składką członkowską przez okres jednego roku
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków z powodu naruszenia Statutu lub zasad etyki zawodowej,
 5. z mocy prawa na skutek utraty praw publicznych.

2. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z datą podjęcia uchwały przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków.

§ 9

Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia Zarząd przyjmuje do wiadomości na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu pisma i odnotowuje w  protokole z posiedzenia.

§ 10

Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały może przywrócić członkostwo po uregulowaniu zaległych składek oraz ponownym wypełnieniu deklaracji członkowskiej przez zainteresowanego.

§ 11

Regulamin został uchwalony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w dniu 6 sierpnia 2014 r. i wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2014 r.

 

 

Składka członkowska jest darowizną na rzecz Stowarzyszenia. Oznacza to, że Stowarzyszenie nie wystawia za nią faktur vat ani rachunków.

Dane do przelewu:
prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska oraz numeru certyfikatu osoby będącej członkiem Stowarzyszenia, której wpłata dotyczy, np. opłata członkowska za rok (podać rok składkowy) za (imię i nazwisko oraz nr certyfikatu osoby) 

23 1090 0088 0000 0001 4842 4542 (Santander Bank Polska)

ul. Majdańska 3 lok. 7B
04-088 Warszawa

LISTA CZŁONKÓW AKTUALIZOWANA JEST NA KONIEC KAŻDEGO KWARTAŁU (pod warunkiem wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie PSTIS SI).

Każdy Członek PSTIS ma obowiązek powiadomić Stowarzyszenie o zmianie danych: imię, nazwisko, telefon i adres. W przypadku braku aktualizacji danych, reklamacje dotyczące Kwartalnika oraz składek członkowskich nie będą rozpatrywane.