Regulamin nabywania uprawnień instruktorskich w PSTIS SI

Certyfikat Instruktora terapii SI

 

 

 1. Do stażu asystenckiego, którego celem jest nabycie uprawnień instruktorskich może przystąpić:
  1. absolwent kursów integracji sensorycznej I i II stopnia ukończonych w PSTIS SI z minimum 5-letnim stażem pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej, będący jednocześnie:
  2. Członkiem PSTIS SI biorącym czynny udział w życiu Stowarzyszenia, włączającym się w pracę na rzecz organizacji inicjatyw i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. Wskazana jest znajomość języka angielskiego celem zapoznawania się z nowymi  doniesieniami naukowymi związanymi z integracją sensoryczną.
 2. Przed przystąpieniem do stażu asystenckiego kandydat na stażystę wypełnia ankietę personalną PSTIS SI.
 3. Zgodę na rozpoczęcie stażu asystenckiego wyraża Zarząd PSTIS SI i Instruktorzy Seniorzy.
 4. Nie później niż w ciągu 14 dni kandydat otrzymuje pisemną zgodę/brak zgody Zarządu PSTIS SI na przystąpienie do stażu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 5. Koszt stażu wynosi 3.500,- zł (kwota obejmuje 196 godzin stażu, indywidualne konsultacje z nauczycielami seniorami oraz egzamin). Kandydat na stażystę wnosi opłatę 500 zł po otrzymaniu pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do stażu. Pozostała część kwoty rozliczana jest z gaży za prowadzenie pierwszych dwóch kursów. Istnieje też możliwość uiszczenia całej kwoty tj. 3.500 zł w momencie rozpoczęcia stażu.
 6. Staż asystencki odbywa się u Instruktorów Seniorów SI. W przypadku sytuacji losowej, gdy staż asystencki nie może się odbyć wyłącznie u instruktorów seniorów, wówczas w składzie nauczycieli prowadzących kurs, oprócz instruktora seniora powinien znajdować się instruktor z najdłuższym stażem.
 7. Kandydat przystępujący do stażu, jest zobowiązany zakończyć go w czasie nie dłuższym niż  12 miesięcy od chwili uzyskania zgody Zarządu PSTIS SI na jego rozpoczęcie.
 8. Po odbyciu stażu asystenckiego (praktyki asystenckie podczas kursów integracji sensorycznej I i II stopnia), stażysta przystępuje do egzaminu z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej podczas którego:
  1. prezentuje minimum trzy autorskie artykuły dotyczące szeroko pojętej tematyki wspomagania rozwoju publikowane w Kwartalniku Integracja Sensoryczna lub w innych czasopismach,
  2. przedstawia pisemną dokumentację dotyczącą diagnozy integracji sensorycznej, przebiegu terapii i jej efektów (minimum pięciu własnych pacjentów),
  3. przedstawia minimum dwa filmy z własnych sesji terapeutycznych przeprowadzonych pacjentami o różnych deficytach integracji sensorycznej.
 9. Egzamin przeprowadzają co najmniej dwaj instruktorzy seniorzy SI.
 10. Po zakończeniu stażu instruktorskiego i pozytywnym zdaniu egzaminu stażysta uzyskuje status nauczyciela/instruktora stażysty integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI.
 11. Stopnie instruktorskie określa Kodeks Instruktorski.
 12. Regulamin stażu instruktorskiego jest kompatybilny z Regulaminem pracy instruktorów oraz Kodeksem instruktorów.

 

 

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI