Certyfikat terapeuty SI

W dniu 11.09.2008 r. Zarząd PSTIS w trosce o wysoki poziom kompetencji terapeutów SI kończących II stopień kursu podjął uchwałę o 

Zmianie warunków uzyskiwania CERTYFIKATU terapii integracji sensorycznej

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 1. Do kursu II stopnia może przystąpić absolwent studiów wyższych (kierunek: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia lub rehabilitacja z przygotowaniem pedagogicznym) z tytułem magistra, który ukończył kurs integracji sensorycznej I stopnia.

 2. Przed przystąpieniem do kursu należy zarejestrować się i uiścić opłatę. Szczegółową kwalifikację na kusy SI II stopnia (rejestracja, opłaty, zasady zwrotu opłat w przypadku rezygnacji) określa regulamin kursów umieszczony na stronie PSTIS – www.pstis.pl

 3. Po odbyciu kursu kursant zdaje egzamin z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej. Egzamin przeprowadzają nauczyciele prowadzący szkolenie.
   
 4. Egzamin teoretyczny obejmuje sprawdzian wiedzy kursanta z zakresu:
  • definiowania pojęć dot. SI,
  • budowy, funkcjonowania i współpracy układów zmysłowych,
  • rozpoznawania deficytów.
    
 5. Określania procedur terapeutycznych w przypadku poszczególnych deficytów,
  • znajomości standardów diagnozy procesów integracji sensorycznej
  • opisu odruchów ocenianych w klinicznej obserwacji.
    
 6. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzian kompetencji kursanta w zakresie umiejętności korzystania z testów PSTIS.

 7. Kursant, który spełnił wyżej wymienione warunki oraz otrzyma ocenę pozytywną z egzaminu końcowego, otrzymuje CERTYFIKAT PSTIS potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej

 

Zarząd 

 

Obecny wzór certyfikatu (obowiązujący od końca 2021 r.)

Wzór certyfikatu wydawanego przed 2022 rokiem 

Twój numer certyfikatu PSTIS

Numer certyfikatu odczytasz po lewej stronie dokumentu z hologramu lub obok niego. Składa się z maksymalnie 4 cyfr.